Rekrutacja i selekcja
Rekrutacja
Selekcja
Oferowane modele
System rekrutacyjno-selekcyjny
Narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi
Opis stanowisk pracy
Wartościowanie stanowisk pracy
System ocen
System wynagrodzeń
System motywacji płacowej, pozapłacowej oraz pozafinansowej
Scieżki awansów
System szkoleniowy
Narzędzia adaptacji do pracy
Badanie opinii pracowniczych i satysfakcji z pracy
Wewnętrzne badanie kwalifikacji
Development centre
Audyt personalny
Outsourcing funkcji personalnej
Zarządzanie zespołami pracowniczymi
Budowanie zespołu
Coaching i mentoring
Zarządzanie stresem
Zarządzanie konfliktem
Mobbing
Outplacement
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

Podstawą przewagi konkurencyjnej firmy na rynku jest przewaga technologiczna i stały rozwój najistotniejszego z zasobów - potencjału pracowników. Jak wynika z doświadczeń i prowadzonych analiz znaczną część potrzebnych do pracy umiejętności i wiedzy zdobywamy w miejscu i w trakcie pracy. Pozostałe to wynik szkoleń i dodatkowej edukacji wyniki takie jednoznacznie wskazują, że najskuteczniejszą formą rozwoju personelu jest nauka w trakcie pracy, poprzez realizację realnych projektów. Stąd popularność indywidualnych form rozwoju pracowników jakimi jest coaching i mentoring.

Ze względu na swój charakter i elastyczność obie metody mają wszechstronne zastosowanie w organizacji dla pracowników na każdym szczeblu.


Coaching i mentoring w procesie zarządzania

Obie metody bazują na pozytywnej koncepcji człowieka - tzn. założeniu o wewnętrznej potrzebie doskonalenia i rozwijania się, możliwości zmiany i przekraczania swoich ograniczeń. Prezentowane ujęcie uwzględnia całościowe podejście do pracownika – postrzeganie go w szerszej perspektywie, jako człowieka z określonymi kompetencjami, umiejętnościami, emocjami, motywacją, potrzebami itp. Takie założenie pozwala na maksymalne wyzwolenie i wykorzystanie potencjału pracowników.

Stosując zaproponowane rozwiązania organizacja świadomie wspiera i rozwija budowanie kariery swoich pracowników, udzielając im opieki i wsparcia. Niewątpliwie korzyścią takiej formy inwestowania w pracowników jest wzrost lojalności pracowników oraz duża efektywność i długotrwałe efekty.

Mentoring przyjmuje formę udzielania rad i modelowania wzorców przez starszego współpracownika, menedżera z tej samej organizacji, posiadającego większą wiedzę i doświadczenie. Z założenia udzielane wsparcie nie ma sformalizowanego charakteru i wykracza poza bieżące zadania. Ważną funkcją metody jest skuteczne motywowanie pracowników – forma ta daje możliwość rozwoju i zdobywania kwalifikacji w zakresie nowych zagadnień pod kierunkiem doświadczonego specjalisty. W mentoringu, obok umiejętności interpersonalnych, większą rolę odgrywa wiedza merytoryczna i autorytet.

Coaching definiowany jest jako „zaplanowany dwustronny proces, w którym pracownik rozwija umiejętności i osiąga określone kompetencje poprzez rzetelna ocenę, ukierunkowaną praktykę i regularne informacje zwrotne”. Tak więc coaching jest sformalizowaną co do metod i czasu formą pomocy w zmianie na lepsze. W pracy istotna jest partnerska relacja i zaufanie. Zadaniem coacha jest animowanie i koordynowanie w taki sposób, aby motywować i wydobywać to, co najlepsze.

Uwzględniając istniejące potrzeby oferujemy Państwu możliwość skorzystania z doświadczenia i wiedzy naszego zespołu.

Jedną z form oferowanej przez Fundację współpracy jest przeprowadzenie badania potencjału wśród Państwa pracowników, celem wyłonienia osób posiadających predyspozycje do pełnienia roli cocha lub mentora wewnętrznego. Ponieważ kompetencje merytoryczne nie są niezbędne we wspieraniu rozwoju, oferujemy program rozwijający umiejętności interpersonalne oraz techniki indywidualnej pracy z pracownikiem.

Oferowany cykl szkoleń dotyczący:

  • Zasad uczenia się

  • Udzielania wsparcia

  • Komunikacji w procesie coachingu i mentoringu

  • Cyklu coachingu i mentoringu

Umożliwi samodzielne prowadzenie efektywnego coachingu i mentoringu przez Państwa pracowników.

Alternatywnym rozwiązaniem dla pracy wewnętrznego coacha jest korzystanie ze współpracy z zewnętrznym fachowcem. Zaletą takiego rozwiązania jest większy obiektywizm w stosunku do uczącego się. Brak osobistego zaangażowania w organizację umożliwia obiektywną merytoryczną ocenę i pracę z pracownikami.

Oferujemy Państwu skorzystanie z doradztwa i pracy naszego zespołu w zakresie prowadzenia coachingu i mentoringu dla pracowników. Nasi konsultanci to trenerzy z psychologicznym wykształceniem i doświadczeniem we współpracy z wieloma firmami, co gwarantuje profesjonalne metody i techniki pracy oraz szerokie spojrzenie na problem.