Rekrutacja i selekcja
Rekrutacja
Selekcja
Oferowane modele
System rekrutacyjno-selekcyjny
Narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi
Opis stanowisk pracy
Wartościowanie stanowisk pracy
System ocen
System wynagrodzeń
System motywacji płacowej, pozapłacowej oraz pozafinansowej
Scieżki awansów
System szkoleniowy
Narzędzia adaptacji do pracy
Badanie opinii pracowniczych i satysfakcji z pracy
Wewnętrzne badanie kwalifikacji
Development centre
Audyt personalny
Outsourcing funkcji personalnej
Zarządzanie zespołami pracowniczymi
Budowanie zespołu
Coaching i mentoring
Zarządzanie stresem
Zarządzanie konfliktem
Mobbing
Outplacement
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

SELEKCJA

Proces selekcji jest wieloetapowym przedsięwzięciem. Od właściwie dobranych i zastosowanych metod selekcyjnych zależy prawidłowy i gwarantujący dobór najlepszych pracowników na stanowiska. W ramach współpracy dajemy Państwu możliwość skorzystania z naszej wiedzy, doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji projektów dla wielu partnerów, a także zaawansowanych, w wielu przypadkach autorskich metod i narzędzi selekcyjnych.

Etap wstępnej selekcji kandydatów obejmuje analizę aplikacji , a także wywiad telefoniczny . Kolejnym podejmowanym przez nas krokiem jest przeprowadzenie krótkiego spotkania weryfikacyjnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami. Na tym etapie weryfikowane są dane biograficzne kandydata zawarte w cv.

Oferowana przez nas usługa badania testowego daje możliwość zweryfikowania kandydatów pod względem poziomu inteligencji, struktury osobowości, predyspozycji technicznych, stylu reakcji na sytuacje trudne i konfliktowe także kreatywności, umiejętności współpracy i innych cech. Przeprowadzając badania testowe korzystamy z licencjonowanych testów psychometrycznych istniejących na polskim rynku. Niestety coraz częściej zdarzają się sytuację, w których okazuje się, że przeprowadzane testy psychologiczne są dobrze znane kandydatom z wcześniejszych procesów selekcji, co powoduje, że uzyskane w badaniach wyniki są niewiarygodne. Aby się ustrzec przed takimi sytuacjami każdorazowo stosujemy dobrana pod konkretne stanowisko baterię testów połączoną z autorskimi, niedostępnymi na rynku testami, badającymi między innymi lojalność, zorganizowanie itp. Połączenie tradycyjnych metod z nowymi, autorskimi narzędziami umożliwia zbadanie szerszego obszaru kompetencji a także zweryfikowanie wiarygodności wyników uzyskanych popularnymi i znanymi metodami. Dla Państwa potrzeb jesteśmy gotowi stworzyć metody diagnostyczne, które w pełni będą odpowiadać specyfice firmy.

Prowadzone przez naszych konsultantów wywiady pogłębione pozwolą odpowiedzieć na pytanie jakie kwalifikacje posiadają kandydaci do pracy, jakie doświadczenia zawodowe zdobyli, jak kształtowała się ich kariera a także co motywuje do podejmowania zadań oraz jakie mają oczekiwania i aspiracje, czy są lojalnymi pracownikami, jaki jest ich stosunek do pracy itp. Najczęściej prowadzony wywiad ma formę ustrukturalizowanej rozmowy zawierającej pytania dostosowane do specyfiki Państwa firmy i wakującego stanowiska.

Stress Interview jest metodą selekcji kandydatów wykorzystywaną tylko w uzasadnionych przypadkach. Przede wszystkim na stanowiska związane z dużym obciążeniem, odpowiedzialnością i działaniem w silnie stresujących warunkach, które wymagają od kandydatów ponadprzeciętnej odporności i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Metoda ta wzbudza liczne kontrowersje, ponieważ niejednokrotnie kandydaci poddawani są wręcz barbarzyńskim praktykom. Lecz jest to narzędzie, które daje najbardziej wiarygodne, rzetelne i obiektywne informacje o tym, jak kandydat funkcjonuje w sytuacjach trudnych i stresujących. Decydując się na selekcję tą metodą wykorzystujemy jedynie uzasadnione, konieczne i sprawdzone narzędzia , dbając o dobro kandydatów i zachowanie dobrego wizerunku Państwa firmy.

Złe traktowanie kandydatów w trakcie procesu selekcji może wytworzyć negatywny wizerunek pracodawcy i spowodować rezygnację ze współpracy cennych kandydatów. Dlatego po przeprowadzonym stresującym wywiadzie nasi konsultanci zawsze szczegółowo omawiają z kandydatami zastosowane techniki a także wyjaśniają cel i powody zastosowania metody. Udzielona informacja zwrotna ma za zadanie zredukować napięcie i podtrzymać dalszą współpracę.

W ramach naszej oferty dajemy Państwu możliwość skorzystania z metody Assessment Centre (ośrodek oceny) łączącej różnorodne techniki oceny w zakresie wykonywania zadań grupowych, zadań indywidualnych w obecności grupy oraz wykonywania zadań indywidualnych bez obecności grupy a także baterię testów. Zestawy ćwiczeń i symulacje zdarzeń zostają dobrane w taki sposób, aby można było zorientować się, którzy kandydaci przejawiają pożądane dla stanowiska i roli zawodowej charakterystyki. Metoda ta, ze względu na złożoność, jest najczęściej stosowana w rekrutacji na kluczowe dla firmy stanowiska.

Przeprowadzenie Assessment Centre jest skomplikowanym i kosztownym przedsięwzięciem. Jednak wyniki uzyskane w jego trakcie mają szerokie zastosowanie. Przede wszystkim w jednej sesji udział bierze od 6 do 15 osób, co pozwala na ocenę oraz diagnozę potencjału kandydatów na kilka stanowisk jednocześnie i podjęcie decyzji zgodnie z wcześniej przygotowanymi profilami wymagań. Ocena wielu kandydatów umożliwia wybór najodpowiedniejszych w danym momencie osób, ale także daję szansę na długofalowe planowanie personelu i budowanie kadry rezerwowej. Uzyskane wyniki mogą również posłużyć do dalszego planowania ścieżek awansu i planowania rozwoju.

 
Weryfikacja kandydatów w procesie selekcji

Efektem prowadzonego przez nas procesu selekcyjnego jest prezentacja kandydatów rekomendowanych przez naszą Fundację.