Rekrutacja i selekcja
Rekrutacja
Selekcja
Oferowane modele
System rekrutacyjno-selekcyjny
Narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi
Opis stanowisk pracy
Wartościowanie stanowisk pracy
System ocen
System wynagrodzeń
System motywacji płacowej, pozapłacowej oraz pozafinansowej
Scieżki awansów
System szkoleniowy
Narzędzia adaptacji do pracy
Badanie opinii pracowniczych i satysfakcji z pracy
Wewnętrzne badanie kwalifikacji
Development centre
Audyt personalny
Outsourcing funkcji personalnej
Zarządzanie zespołami pracowniczymi
Budowanie zespołu
Coaching i mentoring
Zarządzanie stresem
Zarządzanie konfliktem
Mobbing
Outplacement
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

Coraz częściej na rynku dochodzi do sytuacji, w której niezbędna staje się restrukturyzacja przedsiębiorstwa, która wiąże się z reorganizacją stanowisk pracy.

Wśród tworzonych przez nas narzędzi Zarządzania Zasobami Ludzkimi oferujemy przeprowadzanie audytu personalnego w Państwa firmie, którego celem jest optymalizacja struktury i klimatu organizacyjnego w połączeniu z poznaniem i pełnym wykorzystaniem możliwości zarówno pojedynczych pracowników, jak i całych zespołów.

Przeprowadzony Audyt pozwala również na optymalizację efektywności czasu pracy – dostarcza danych o niezbędnej liczbie pracowników potrzebnych do wykonywania określonych obowiązków. Dzięki temu możliwe staje się podejmowanie decyzji o niezbędnej i optymalnej liczbie zatrudnionych osób w poszczególnych działach przedsiębiorstwa.

W ramach audytu personalnego przeprowadzanego przez nasz zespół specjalistów oferujemy:

 • Badanie struktury organizacyjnej - pod kątem jej efektywności i istniejącego klimatu organizacyjnego.

 • Dogłębne badania indywidualne wskazanych przez Państwa pracowników i całych zespołów pracowniczych pod kątem sprawowanych funkcji i ról w organizacji. Na badania te składają się:

  • Specjalnie opracowane i dobrane narzędzia psychometryczne pozwalające na zdiagnozowanie każdego pracownika m.in. pod kątem osobowościowym, inteligencji, czy kompetencji kierowniczych

  • Ośrodki oceny

  • Dostosowane do Państwa przedsiębiorstwa narzędzia diagnozujące relacje interpersonalne w zespołach pracowniczych oraz sposoby współpracy zarówno wewnątrz danej grupy jak i między poszczególnymi zespołami

  • Techniki diagnozujące poziom stresu w organizacji oraz narzędzia pozwalające rozpoznać i określić istniejące konflikty

  • W zależności od zakresu prowadzonego audytu - wywiady grupowe i indywidualne

 • Analizę, ocenę i konsultację dotyczącą strategii personalnej organizacji

Wykorzystane w audycie metody są wystandaryzowane i ujednolicone, co pozwala porównywać osiągane przez badane osoby wyniki, które mogą stać się obiektywnym kryterium przy podejmowanych decyzjach kadrowych.

Po przeprowadzonym audycie otrzymują Państwo informacje, przy pomocy których możliwe stanie się zmodyfikowanie struktury organizacyjnej w taki sposób, by w pełni wykorzystać potencjał zatrudnionych osób i osiągnąć płynące z tego maksymalne korzyści zarówno dla organizacji jak i zatrudnionych w niej osób stwarzając im nowe możliwości rozwoju.