Rekrutacja i selekcja
Rekrutacja
Selekcja
Oferowane modele
System rekrutacyjno-selekcyjny
Narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi
Opis stanowisk pracy
Wartościowanie stanowisk pracy
System ocen
System wynagrodzeń
System motywacji płacowej, pozapłacowej oraz pozafinansowej
Scieżki awansów
System szkoleniowy
Narzędzia adaptacji do pracy
Badanie opinii pracowniczych i satysfakcji z pracy
Wewnętrzne badanie kwalifikacji
Development centre
Audyt personalny
Outsourcing funkcji personalnej
Zarządzanie zespołami pracowniczymi
Budowanie zespołu
Coaching i mentoring
Zarządzanie stresem
Zarządzanie konfliktem
Mobbing
Outplacement
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

W wielu sytuacjach niezbędne staje się określenie posiadanych przez pracowników kompetencji. Szczególnie ważne są okoliczności przesunięć kadrowych oraz reorganizacji przedsiębiorstwa.

Przy awansach, czy to pionowych, czy poziomych, ważne staje się uzyskanie informacji o tym, który z pracowników najlepiej będzie spełniał nową funkcję. Pracodawca, bądź kadra zarządzająca, często stają w sytuacji, w której muszą zostać podjęte trafne decyzje o wyborze z grona kilku kandydatów osoby, której kompetencje umożliwią najskuteczniej pełnić dane stanowisko. Oferujemy Państwu nasze własne metody, które z bardzo dużą dokładnością pozwalają przewidzieć, jak dana osoba będzie pracowała na wskazanym stanowisku. Wykorzystanie takich narzędzi jak: symulacje, case studies, testy psychometryczne, próbki pracy, koszyki zadań, dyskusje panelowe, wielowymiarowa diagnoza osobowości pod kątem stawianych, nowych wymagań i obowiązków, pozwalają przede wszystkim dokonać awansu odpowiedniej osoby na podstawie obiektywnych kryteriów. Dzięki temu ocena jest trafna, rzetelna i postrzegana wśród personelu jako sprawiedliwa. Dodatkowo dzięki tej metodzie minimalizuje się koszty związane z niską wydajnością i efektywnością, oraz kilkukrotnymi szkoleniami nowych kandydatów. Bardzo często metoda ta pozwala na obsadzenie wakującego stanowiska, najczęściej kierowniczego lub specjalistycznego, w drodze promocji i awansu osoby spośród grona dotychczasowych pracowników. Z jednej strony ogranicza to koszty związane z rekrutacją zewnętrzną, z drugiej, staje się silnym czynnikiem motywującym wśród pracowników, którym dają Państwo możliwość rozwoju.

Jednymi z najtrudniejszych decyzji w okresie przeprowadzanych zmian w przedsiębiorstwie, związanych z restrukturyzacją i reorganizacją, okazują się decyzje personalne dotyczące wszystkich pracowników przedsiębiorstwa, a szczególnie osób zatrudnionych na stanowiskach strategicznych i specjalistycznych. To właśnie ci pracownicy najczęściej budują przewagę konkurencyjną organizacji na rynku. Odejście z firmy najlepszych pracowników zawsze niesie ze sobą ryzyko, że zostaną zatrudnieni w konkurencyjnej firmie.

Oferowane przez nas metody badań kwalifikacyjnych, pozwolą Państwu na wyselekcjonowanie osób, których kompetencje, wiedza i doświadczenie mogą przyczynić się do przyszłego sukcesu Państwa firmy, po przeprowadzonym procesie reorganizacji lub restrukturyzacji. Na bazie naszych wieloletnich doświadczeń opracowujemy metody, które pozwalają na zbadanie predyspozycji Państwa pracowników pod kątem pełnienia nowych funkcji w organizacji. Dzięki temu badaniu kadra zarządzająca uzyskuje informacje o wskazanych osobach, dotyczące posiadanych przez nich kwalifikacji, potencjału rozwojowego oraz zdolności adaptacyjnych. Pozwala wyłonić pracowników, którzy najlepiej sprawdzą się na nowych stanowiskach i będą w stanie efektywnie i skutecznie wypełniać nałożone na nich obowiązki.

Na podstawie informacji o kierunku zmian w Państwa przedsiębiorstwie opracowujemy  opisy stanowisk pracy zgodne z nową strategią przedsiębiorstwa i uwzględniające przyjętą politykę personalną firmy, dotyczącą w szczególności liczby zatrudnionych osób. Opracowane opisy stanowisk pracy, uwzględniające zreorganizowaną strukturę Państwa przedsiębiorstwa, są wyjściem do określenia niezbędnych kompetencji i kwalifikacji pracowników, którzy mają objąć nowe stanowiska. Na tej podstawie opieramy nasze badania kwalifikacyjne, na które składają się m.in.:

  • Gry symulacyjne

  • Testy psychometryczne

  • Koszyki zadań

  • Dyskusje panelowe

  • Metody diagnozujące „miękkie kompetencje pracownicze”

  • Pogłębione wywiady indywidualne

  • Metody wykorzystujące socjotechniki

Dzięki opracowanej przez nas metodologii, nasze badania pozwalają wyselekcjonować najcenniejszych pracowników ze względu na kierunek rozwoju Państwa przedsiębiorstwa, minimalizując ryzyko rozstania się z najlepszymi pracownikami.