Rekrutacja i selekcja
Rekrutacja
Selekcja
Oferowane modele
System rekrutacyjno-selekcyjny
Narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi
Opis stanowisk pracy
Wartościowanie stanowisk pracy
System ocen
System wynagrodzeń
System motywacji płacowej, pozapłacowej oraz pozafinansowej
Scieżki awansów
System szkoleniowy
Narzędzia adaptacji do pracy
Badanie opinii pracowniczych i satysfakcji z pracy
Wewnętrzne badanie kwalifikacji
Development centre
Audyt personalny
Outsourcing funkcji personalnej
Zarządzanie zespołami pracowniczymi
Budowanie zespołu
Coaching i mentoring
Zarządzanie stresem
Zarządzanie konfliktem
Mobbing
Outplacement
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

Restrukturyzacja i konieczność rozstania się z pracownikami niejednokrotnie jest koniecznym krokiem, umożliwiającym przetrwanie firmy na rynku. Jednak najboleśniej konsekwencje zmian dotykają odchodzących z firmy pracowników. W chwili reorganizacji i redukcji zatrudnienia pracodawca w ramach programu outplacementu (zwolnienia monitorowane) może zagwarantować swoim pracownikom pomoc i wsparcie.

Głównym celem oferowanego przez naszą fundację programu jest zminimalizowanie kosztów i napięć związanych ze zwolnieniami. Priorytetem podejmowanych działań jest pomoc zwalnianym osobom. Podejmowane przez naszych konsultantów i doradców działania koncentrują się na:

 • pomocy zwalnianym osobom w pozyskaniu nowego miejsca zatrudnienia

 • udzieleniu fachowego poradnictwa zawodowego zmierzającego do zaplanowania nowej drogi życia zawodowego

 • udzieleniu wsparcia ze strony doświadczonych konsultantów i psychologów

 • przekazaniu umiejętności poruszania się po współczesnym rynku pracy i radzenia sobie w nowej zmieniającej się sytuacji.

Czas restrukturyzacji jest czasem intensywnych i trudnych zmian zarówno dla Państwa firmy, jak i pracowników. Jednak jak każda zmiana, tak i restrukturyzacja, oprócz zagrożeń niesie ze sobą nowe szanse. Oferowany przez nas program outplacementu stwarza możliwość wykorzystania tej szansy zarówno przez Państwa firmę, jak i zwalnianych pracowników.

SZANSE JAKIE STWARZA OUTPLACEMENT

ZWALNIAJĄCA FIRMA ZWALNIANI PRACOWNICY
 • sprawne przeprowadzenie reorganizacji i niezbędnych redukcji
 • zminimalizowanie poczucia niepewności i zagrożenia wśród pozostających pracowników
 • zapewnienie atmosfery motywującej do dalszej efektywnej pracy
 • ugruntowanie wizerunku rzetelnego pracodawcy na rynku
 • pozyskanie nowego miejsca zatrudnienia
 • zminimalizowanie obciążeń związanych z utratą pracy
 • wsparcie ze strony doświadczonych konsultantów i psychologów
 • skrócenie czasu poszukiwania zatrudnienia
 • nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy
 • uzyskanie profesjonalnego poradnictwa zawodowego
Dobrze przygotowany i profesjonalnie przeprowadzony program zwolnień monitorowanych umożliwia z jednej strony sprawne przejście do kolejnego etapu „życia” organizacji, z drugiej strony umożliwia dalszy rozwój kariery zawodowej pracowników.

Firmy dla których realizowaliśmy program outplacementu ugruntowały swoją pozycję na rynku i odnoszą sukcesy . Nasza skuteczność w poszukiwaniu nowych miejsc zatrudnienia dla odchodzących z firmy pracowników sięga 85%.

Jako firma oferujemy możliwość wybrania dla Państwa pracowników jednego z grupowych programów outplacementu .

W sytuacji pojedynczych zwolnień osób zajmujących kierownicze stanowiska lub wysokiej klasy specjalistów oferujemy program outplacementu indywidualnego . Proponowane przez naszą fundację rozwiązanie opiera się na indywidualnej pracy z pracownikiem, uwzględniając jego potrzeby oczekiwania i kwalifikacje .

Standardowy program trwa około trzech miesięcy. W tym czasie zwalniany specjalista indywidualnie spotyka się ze swoim konsultantem-doradcą, z którym pracuje nad poszczególnymi etapami programu. Dodatkowo poszukiwanie nowego zatrudnienia jest wspomagane przez współpracującego w ramach programu telemarketera – osoba ta, znająca dobrze rynek, zajmuje się poszukiwaniem zarówno szeroko dostępnych ofert, jak i ofert z ukrytego rynku pracy.

W trakcie realizacji projektu klient razem z doradcą przechodzą przez kolejne etapy:

 • Ocena – to pierwszy etap w trakcie którego, pracownik razem z konsultantem dokonuje dogłębnej oceny potencjału poprzez autoocenę, testy psychologiczne oraz autorskie metody badawcze. Efektem tego kluczowego etapu jest stworzenie profilu kwalifikacji , wyznaczenie słabych i mocnych stron. Uzyskane informacje stanowią punkt wyjściowy do dalszego rozwoju , a co ważniejsze do postawienia celów zawodowych i wyznaczenia kierunku dalszych działań.

 • Poszukiwanie – to etap planowania i przygotowania dalszych działań. W tym czasie pracownik wraz z doradcą wyznacza obszar poszukiwań , ustala listę firm , formę kontaktu, poszukuje pierwszych ofert pracy . Na tym etapie przygotowywane są dokumenty aplikacyjne – cv i list motywacyjny – „przepustka” do spotkania z potencjalnym pracodawcą.

 • Działanie – to etap wymagający dużego zaangażowania ze strony zwalnainego – spotkania z konsultantem w tym okresie poświęcone są przygotowaniu do rozmów kwalifikacyjnych i spotkań z pracodawcami. Pracownik razem z konsultantem opracowuje strategię autoprezentacji i negocjacji, w taki sposób, aby w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej nie pozostawić wątpliwości co do słuszności podjęcia współpracy.

 • Decyzja – w tym końcowym etapie konsultant wspiera pracownika w podjęciu właściwej decyzji – na którą ofertę ma się zdecydować. Jest to również czas prowadzenia ostatecznych negocjacji z pracodawcami, w trakcie których pracownik wykorzystuje zdobyte wcześniej umiejętności.

Coraz częściej czas poszukiwania nowego zatrudnienia przez wysokiej klasy specjalistów wydłuża się do kilku miesięcy a nawet do pół roku. Atrakcyjne oferty na rynku pracy pojawiają się stosunkowo rzadko, dlatego proponujemy Państwu współpracę z naszą fundacją. W dużej mierze efekt prezentowanego programu zależy od ścisłej współpracy i zaangażowania zarówno po stronie klienta jak i konsultanta.

Oferowane przez nas programy grupowe różnią się czasem trwania i zakresem tematycznym.


Modele programów outplacementu grupowego

Stałym elementem wszystkich oferowanych przez nas programów są warsztaty dla kadry kierowniczej mające na celu przygotować osoby, które będą przekazywały informacje o zwolnieniach do przeprowadzenia rozmowy separacyjnej. Sposób przekazania informacji o zwolnieniu ma ogromny wpływ na dalszą współpracę z pracownikiem, jego motywację do podejmowania działań w ramach programu.

Aktualne informacje o lokalnym rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem rynku branżowego, zostają udostępnione pracownikom w formie raportu rynku pracy . Przygotowany przez naszych analityków raport zawiera informacje o obecnych tendencjach na rynku, miejscach gdzie warto poszukiwać pracy, firmach, które planują zatrudnienia a także konkretne oferty pracy. Cześć raportu poświecona jest informacją jak założyć własną firmę – na co decyduje się wiele osób zwalnianych, które otrzymały możliwość uzyskania pomocy.

Warsztaty poruszania się po rynku pracy to cykl spotkań grupowych, służący zdobyciu umiejętności i wiedzy niezbędnych do ponownego wejścia na rynek pracy jako osoba poszukująca zatrudnienia. W trakcie szkoleń prowadzonych przez naszych trenerów pracownicy zdobędą umiejętność przygotowania aplikacji, stworzenia własnej oferty, poszukiwania ofert a także umiejętność nawiązania kontaktu z przyszłym pracodawcą, zaprezentowania się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej itp.

Praca indywidualna zwalnianych pracowników z doradcą zawodowym jest rozwinięciem zagadnień omawianych w trakcie warsztatów pod katem indywidualnych potrzeb pracowników. W trakcie spotkań konsultant przygotowuje razem ze zwalnianym pracownikiem plan działania i satysfakcjonujące dla niego rozwiązania.

Zmiany w życiu zawodowym są niejednokrotnie momentem zwrotnym w całym życiu człowieka. Dlatego oferujemy w tym okresie dodatkowe wsparcie – grupowy warsztat rozwoju . Oferowane przez nas warsztaty pomagają rozwinąć umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, w sytuacji zmiany a także umiejętność pozytywnego myślenia, poszukiwania mocnych stron.

„Sercem” całego programu jest tzw. Centrum kariery zlokalizowane w Państwa firmie bądź w naszym biurze. To miejsce, w którym pracownicy uzyskują wszelkie niezbędne informacje dotyczące terminów spotkań, danych kontaktowych, raport z rynku pracy a także dostęp do aktualnych ofert pracy. W centrum odbywają się wszystkie szkolenia i spotkania indywidualne. Tu również odchodzące z firmy osoby maja możliwość skorzystania z komputera, Internetu, telefonu, faksu i innej pomocy.

Decyzja o redukcji zatrudnienia jest zawsze trudna i niepopularna. Podejmowanie decyzji, o tym kto ma zostać zwolniony budzi zawsze wiele wątpliwości i emocji. Dlatego w oparciu o nasze doświadczenia oferujemy Państwu pomoc w przygotowaniu zwolnień – wsparcie w okresie negocjacji, przygotowanie polityki informacyjnej o planowanych zmianach a także opracowanie i przygotowanie kryteriów podejmowania decyzji o zwolnieniach.

 
 
 

SPECJALISTA ZA DARMO...

Jako  specjaliści w obszrze HRM mamy świadomość tego,
że zarządzanie ludźmi codziennie stawia nowe zadania
i wymagania. 
Misją naszej Fundacji jest propagowanie nowoczesnych
praktyk ZZL w zarządzaniu firmą, dlatego w tym miejscu
chcemy wesprzeć Państwa naszą wiedzą i doświadczeniem.
Za pośrednictwem maila możecie Państwo nieodpłatnie zadać
pytanie, skonsultować wprowadzane rozwiązania i
problemy z obszaru HRM.
Odpowiemy na każdego maila - udzielimy odpowiedzi,
zaproponujemy rozwiązania.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji...