Rekrutacja i selekcja
Rekrutacja
Selekcja
Oferowane modele
System rekrutacyjno-selekcyjny
Narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi
Opis stanowisk pracy
Wartościowanie stanowisk pracy
System ocen
System wynagrodzeń
System motywacji płacowej, pozapłacowej oraz pozafinansowej
Scieżki awansów
System szkoleniowy
Narzędzia adaptacji do pracy
Badanie opinii pracowniczych i satysfakcji z pracy
Wewnętrzne badanie kwalifikacji
Development centre
Audyt personalny
Outsourcing funkcji personalnej
Zarządzanie zespołami pracowniczymi
Budowanie zespołu
Coaching i mentoring
Zarządzanie stresem
Zarządzanie konfliktem
Mobbing
Outplacement
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

Jednymi z najważniejszych informacji dla pracodawcy są dane dotyczące efektów pracy zatrudnionych w przedsiębiorstwie osób. Dzięki nim możliwe jest planowanie działań na najbliższy okres, opracowywanie długofalowych strategii przedsiębiorstwa, monitorowanie kosztów przedsiębiorstwa, kształtowanie polityki płacowej i personalnej firmy. Oferowanym przez nas narzędziem, które pozwala na uzyskanie informacji zwrotnej o wykonywanej przez pracowników pracy jest system ocen pracowniczych. W projektowanych przez nas systemach ocen zawsze dbamy o to by wdrożony system ocen niósł za sobą korzyści zarówno pracownikowi jak i pacodawcy:

 • Opracowany przez nasz zespół system ocen dostarcza wielu korzyści pracodawcy, a w szczególności:

  • Staje się dla pracowników silnym czynnikiem motywacyjnym przyczyniającym się do wzrostu ich zaangażowania w wykonywaną pracę

  • Dbamy również o to, by obiektywne kryteria pozytywnie wpływały na poczucie satysfakcji pracowników oraz tworzyły pozytywny obraz pracodawcy co ma duży wpływ na efektywność personelu

  • Pracodawca uzyskuje obiektywne informacje z jakimi efektami pracują zatrudnione w przedsiębiorstwie osoby

  • Otrzymuje obraz posiadanych przez pracowników kompetencji

  • Informacje uzyskane w procesie oceny stają się podstawą do tworzenia polityki personalnej ułatwiając podejmowanie decyzji dotyczących awansów, przesunięć oraz w sytuacjach reorganizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa

  • W zależności od przyjętej przez Państwa polityki personalnej i związanej z nią polityki wynagrodzeń, system ocen może zostać połączony z systemem wynagrodzeń

  • W zależności od celów jakie pracodawca stawia przed wdrażanym systemem ocen pracowniczych pomagamy w doborze odpowiednich narzędzi i opracowaniu takich rozwiązań, by możliwe było osiągnięcie założonego celu

 • Pracownik uzyskuje informacje zwrotne o wykonywanej przez siebie pracy otrzymując jednocześnie wskazówki dotyczące jego mocnych i słabych stron dotyczących wykonywanych przez niego obowiązków. System ocen staje się w tym momencie podstawowym narzędziem pozwalającym rozpoznać potrzeby szkoleniowe kadry pracowniczej, na których można rozpocząć budowę rozwoju  programów szkoleniowych oraz wdrażanie ścieżek rozwoju pracowników.

W proponowanych przez nas rozwiązaniach związanych z wdrożeniem okresowych systemów ocen oferujemy Państwu:

 • Przygotowanie  opisu stanowisk pracy

 • Na podstawie stworzonych opisów stanowisk opracowanie wyraźnych i obiektywnych kryteriów oceny – z uwzględnieniem:

  • efektów pracy

  • oceny kompetencji pracowników

  • zakresu obowiązków

  • specyfiki przedsiębiorstwa

 • Opracowanie narzędzi oceny – formularzy, sesji oceniających, rozmów oceniających, narzędzi IT

 • Przeprowadzenie szkoleń z zakresu wdrażanego systemu ocen wraz ze szkoleniami związanymi z prowadzeniem rozmów oceniający dla przełożonych i kadry kierowniczej

 • Przeprowadzenie akcji informacyjnej w przedsiębiorstwie

 • Przygotowanie dokumentacji związanej z wdrażanym systemem ocen

System ocen przygotowany i wdrożony przez nasz zespół doradców to narzędzie, które dzięki temu, że jest opracowane indywidualnie, przez co uwzględnia specyfikę każdego przedsiębiorstwa, pozwala w pełni uzyskać wymienione korzyści. W związku ze świadczonymi przez nas indywidualnymi rozwiązaniami okres wdrożenia zależny jest od specyfiki danego przedsiębiorstwa, oraz celów jakie stawiane są przed wdrażanym systemem – jeden z wdrażanych przez nasz zespół projektów, w przedsiębiorstwie produkcyjnym, zatrudniającym 600 osób, został zrealizowany w okresie dwóch miesięcy.

W zależności od Państwa wymagań proponujemy kilka modeli uczestnictwa naszych doradców w przygotowywanym projekcie:

 • Model Konsultant – jest formą współpracy opartą na konsultacji naszego specjalisty z pracownikami Państwa firmy odpowiedzialnymi za przygotowanie systemu ocen okresowych. W ramach tej współpracy uzyskują Państwo:

  • Konsultacje doświadczonych specjalistów

  • Pomoc w doborze i przygotowaniu narzędzi oceny

 • Model Doradca – w ramach którego nasz zespół jest odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie w Państwa przedsiębiorstwie systemu ocen oraz przeszkolenie Państwa pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzenie oceny z zakresu wykorzystanych w systemie metod. W tym modelu współpracy otrzymują Państwo gotowe, opracowane przez naszych doradców narzędzia oceny – w zależności od potrzeb są to: kwestionariusze, scenariusze rozmów oceniających, przygotowane gry symulacyjne. Dodatkowo zatrudnione u Państwa osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie oceny są odpowiednio przeszkolone w zakresie przygotowanych narzędzi.

 • Model Ekspert – w którym nasi specjaliści w całości opracowują i przeprowadzają system ocen pracowniczych w Państwa firmie. Dodatkowo, są również odpowiedzialni za przeprowadzenie akcji informacyjnej w obrębie organizacji o planowanej ocenie personelu oraz sporządzenie raportu z dokonanej oceny

W zakresie proponowanych przez nas rozwiązań związanych z oceną pracowników jest również opracowywanie elektronicznych narzędzi oceny. W odpowiedzi na wyrażone przez Państwa potrzeby, zespół doradców ZZL wraz z zespołem specjalistów IT przygotuje dla Państwa program informatyczny zgodnie z wyznaczonymi standardami.