Rekrutacja i selekcja
Rekrutacja
Selekcja
Oferowane modele
System rekrutacyjno-selekcyjny
Narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi
Opis stanowisk pracy
Wartościowanie stanowisk pracy
System ocen
System wynagrodzeń
System motywacji płacowej, pozapłacowej oraz pozafinansowej
Scieżki awansów
System szkoleniowy
Narzędzia adaptacji do pracy
Badanie opinii pracowniczych i satysfakcji z pracy
Wewnętrzne badanie kwalifikacji
Development centre
Audyt personalny
Outsourcing funkcji personalnej
Zarządzanie zespołami pracowniczymi
Budowanie zespołu
Coaching i mentoring
Zarządzanie stresem
Zarządzanie konfliktem
Mobbing
Outplacement
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

Proponowane przez nas poniższe rozwiązania mogą funkcjonować zarówno jako na stałe wdrożone narzędzie ZZL – przeprowadzane regularnie i systematycznie. Mogą też zostać wykorzystane jednorazowo w sytuacjach gdy planowane są zmiany w przedsiębiorstwie, lub w zaistniałej sytuacji kryzysowej.

Wyniki przedsiębiorstwa w dużej mierze zależą od zadowolenia pracowników z wykonywanej pracy. Badania wskazują, że personel pracujący w komfortowych warunkach fizycznych i psychicznych pracuje znacznie wydajniej i efektywniej niż w warunkach które powodują duży dyskomfort i niezadowolenie. Ważne zatem staje się zapewnienie pracownikom takich warunków pracy, które korzystnie będą wpływały na samopoczucie zatrudnionych osób podczas wykonywanej pracy. Spadek wydajności, absencje, konflikty i duża rotacja personelu to najczęstsze objawy niezadowolenia z pracy. W takich sytuacjach najlepszym rozwiązaniem okazuje się poznanie przyczyn leżących u podstaw zaistniałej sytuacji i na podstawie tych informacji opracowanie rozwiązania, które podniesie morale pracowników.

Wykorzystując nasze doświadczenie opracowaliśmy formę badania, która pozwala uzyskać od pracowników szczere i rzetelne informacje w tak delikatnej kwestii jaką są informacje dotyczące ich opinii na temat pracy i jej warunków. Nasze metody Badania Satysfakcji Pracowniczej obejmują te obszary, które mają największy wpływ na poczucie zadowolenia. Na ich podstawie pracodawca uzyskuje informacje o poziomie zadowolenia zatrudnionych osób z ich pracy. Dodatkowo metody te dzięki odpowiedniej formie pozwalają poznać atmosferę panującą wewnątrz firmy i w poszczególnych zespołach pracowniczych. Dane uzyskane w badaniu pozwalają skutecznie tworzyć satysfakcjonujące pracowników warunki pracy, przyczyniając się jednocześnie do wzrostu motywacji wśród zatrudnionych osób.

Pracodawca dbający o to, by zatrudnione u niego osoby odczuwały satysfakcję z pracy może liczyć na to, że pracownicy będą z większym zaangażowaniem wykonywali nałożone na nich obowiązki. Wpłynie to pozytywnie na wzrost efektywności personelu oraz na jego identyfikację z firmą zmniejszając koszty związane ze zmianami kadrowymi.

W okolicznościach, w których mają zostać wprowadzone zmiany w przedsiębiorstwie często dochodzi do konfliktów na linii pracodawca - pracownicy. Narzędziem, które w takich sytuacjach pozwoli Państwu na zapoznanie się z opinią zatrudnionych osób dotyczącą planowanych zmian jest Badanie Opinii Pracowników. Pozwala ono na łatwiejsze wypracowanie kompromisowych rozwiązań satysfakcjonujących pracowników, a tym samym szybsze i sprawniejsze przeprowadzenie przemian w przedsiębiorstwie przez kadrę kierowniczą. Poczucie pracowników, że ich zdanie jest brane pod uwagę przy podejmowanych przez kierownictwo decyzjach, skutkuje możliwością podjęcia dialogu z pracownikami, zamiast ciągłego blokowania przez nich nowych planów i strategii. Aby uzyskać od pracowników rzetelne i szczere informacje, niezbędne staje się opracowanie takich narzędzi, które w dyskretny sposób pozwolą poznać prawdziwe opinie pracowników. W ramach współpracy pozostawiamy do Państwa dyspozycji naszą wiedzę i doświadczenie, na podstawie których opracujemy metody pozwalające na poznanie poglądów pracowników dotyczących planowanych zmian.

Oferujemy Państwu następujące rozwiązania w opisywanych powyżej narzędziach zarządzania:

  • Badanie Poziomu Satysfakcji Pracowniczej – Jednorazowe badanie poziomu zadowolenia personelu, umożliwia zaplanowanie działań mających na celu wzrost efektywności poprzez wzmocnienie satysfakcji pracowników. Przy reorganizacji pozwala ocenić wpływ zmian na morale pracowników.

  • Badanie Opinii Pracowników – Jednorazowe, doraźne, kompleksowe badanie opinii. Jest najlepszą metodą na przygotowanie i zaplanowanie zmian organizacyjnych w taki sposób, który umożliwi szybkie i skuteczne ich wdrożenie.

  • Systematyczne Monitorowanie Poziomu Satysfakcji i Opinii Pracowników – Poprzez zestawienie wyników z kilku badań w danym okresie pozwala określić wpływ zmian z tego okresu na pracowników. Dzięki opracowanej przez nasz zespół metodologii rozwiązanie to staje się doskonałym kanałem komunikacyjnym dół – góra, dostarczającym kadrze kierowniczej istotnych informacji m.in. o oczekiwaniach i nastrojach pracowniczych oraz motywacji personelu do pracy. Uzyskane w ten sposób informacje pozwalają efektywnie zarządzać relacjami z pracownikami.

W ramach prowadzonych przez nas projektów w obszarze badania opinii i satysfakcji pracowniczej oferujemy:

  • Wyznaczenie obszarów, które powinny zostać ujęte w badaniu

  • Ujęcie wyznaczonych obszarów w odpowiednie kategorie, które mogą zostać zmierzone ilościowo i jakościowo przy użyciu narzędzi stworzonych na potrzeby Państwa firmy

  • Przygotowanie odpowiednich metod kwestionariuszowych opartych o ankiety i badania socjotechniczne

  • Sporządzenie raportu, wraz z proponowanymi rozwiązaniami mającymi na celu poprawę obecnej sytuacji w wyszczególnionych obszarach