Rekrutacja i selekcja
Rekrutacja
Selekcja
Oferowane modele
System rekrutacyjno-selekcyjny
Narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi
Opis stanowisk pracy
Wartościowanie stanowisk pracy
System ocen
System wynagrodzeń
System motywacji płacowej, pozapłacowej oraz pozafinansowej
Scieżki awansów
System szkoleniowy
Narzędzia adaptacji do pracy
Badanie opinii pracowniczych i satysfakcji z pracy
Wewnętrzne badanie kwalifikacji
Development centre
Audyt personalny
Outsourcing funkcji personalnej
Zarządzanie zespołami pracowniczymi
Budowanie zespołu
Coaching i mentoring
Zarządzanie stresem
Zarządzanie konfliktem
Mobbing
Outplacement
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

Sytuacją konfliktową jest każda sytuacja związana z wyborem pomiędzy różnymi rozwiązaniami, możliwościami. Na każdym poziomie – intrapersonalnym, interpersonalnym i organizacyjnym – konflikt może mieć zarówno pozytywny jak i destrukcyjny wpływ.


Organizacyjne skutki konfliktu

Ponieważ nie ma możliwości wyeliminowania konfliktów, a wręcz byłoby to niekorzystne warto dołożyć starań, aby zminimalizować niekorzystny wpływ i wykorzystać potencjał jaki niesie konflikt.

Jako zespół specjalistów Fundacji oferujemy Państwu pomoc w zaplanowaniu i wdrożeniu rozwiązań, które pozwolą na sprawne zarządzanie konfliktami i konstruktywne rozwiązanie pojawiających się problemów.

Wdrożenie programu pozwoli Państwu na kontrolę i kierowanie pojawiającymi się konfliktami w taki sposób, aby utrzymać konflikt na optymalnym poziomie, zwiększającym efektywność pracy organizacji. Zaprojektowane przez nas rozwiązania pozwolą na pozytywne przewartościowanie konfliktu – spostrzeganie sytuacji konfliktowych jako metody wywoływania inicjatywy i działania oraz twórczego rozwiązywania problemów i wprowadzania zmian.

Świadome zarządzanie pozwala na dostrzeganie i rozwiązywanie konfliktów we wczesnej fazie, co uniemożliwia destrukcyjną eskalację problemu. Kierowanie sytuacjami spornymi stwarza szanse na poznanie stylów zachowania i reagowania w sytuacjach trudnych. Konstruktywne zakończenie konfliktu pozwoli na konsolidację i poprawę relacji w Państwa zespole. Jest to również okazja do wypracowania metod współpracy w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Pojawiające się sytuacje konfliktowe najczęściej dotyczą i odsłaniają najsłabsze strony zespołu – jest to szansa na zdiagnozowanie i rozwój tego obszaru.

Wprowadzając świadome zarządzanie i kierowanie sytuacjami konfliktowymi mamy możliwość wpływania i kształtowania dobrych relacji interpersonalnych. Co więcej – podjęte kroki przeciwdziałają powstawaniu patologicznych relacji w organizacji, np. zapobiegają przypadkom mobbingu.

W ramach współpracy oferujemy Państwu zaprojektowanie i wdrożenie programu zarządzania konfliktami – przygotowane przez naszych konsultantów rozwiązania pozwolą Państwu na wczesne wykrywanie konfliktów i konstruktywne rozwiązywanie w taki sposób, aby potencjał jaki niesie konflikt wykorzystać na rzecz organizacji.

Wypracowane przez nasz zespół rozwiązania obejmują diagnozę stylów rozwiązywania konfliktów, szkolenia z zakresu technik rozwiązywania konfliktów, komunikacji i negocjacji oraz autorskie rozwiązania dostosowane do kultury danej organizacji.

Nasza Fundacja oferuje również doradztwo i pracę nad konkretnymi istniejącymi już konfliktami. W sytuacji tej celem jest rozwiązanie danego sporu oraz wdrożenie środków zaradczych na przyszłość. Nasze doradztwo i wsparcie opieramy na dokładnej analizie konfliktu – jego źródeł oraz badaniu relacji pracowniczych i klimatu organizacji. Tak drobiazgowe badania i diagnoza pozwolą na ustalenie wszystkich źródeł leżących u podstaw sytuacji i zaprojektowanie konstruktywnego rozwiązania.


Program zarządzania konfliktem - etapy realizacji

Wprowadzone przez nas rozwiązania obejmują zarówno poziom organizacyjny, jak i jednostkowy. Z praktycznych doświadczeń wynika, że często struktura i kultura organizacji w pewnych obszarach sprzyja powstawaniu konfliktów. Dlatego rozwiązania wdrażane na tym poziomie (w zależności od wyników analizy) mają za zadanie usprawnienie komunikacji, zakresu obowiązków i odpowiedzialności, organizacji pracy, identyfikacji z firmą itp.

Na poziomie jednostkowym praca z osobami zaangażowanymi w konflikt ma dwa cele – po pierwsze rozwiązanie istniejącego konfliktu, po drugie zwiększenie kompetencji osobistych w zakresie funkcjonowania i zachowania się w sytuacjach trudnych. Rozwiązaniem przynoszącym dobre efekty są szkolenia outdoorowe – praca nad konfliktem połączone z elementami team-buildingu.

Końcowym etapem jest ewaluacja programu. Państwa i naszej ocenie podlega wypracowane rozwiązanie oraz strategie zapobiegające rozwojowi konfliktów.