Rekrutacja i selekcja
Rekrutacja
Selekcja
Oferowane modele
System rekrutacyjno-selekcyjny
Narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi
Opis stanowisk pracy
Wartościowanie stanowisk pracy
System ocen
System wynagrodzeń
System motywacji płacowej, pozapłacowej oraz pozafinansowej
Scieżki awansów
System szkoleniowy
Narzędzia adaptacji do pracy
Badanie opinii pracowniczych i satysfakcji z pracy
Wewnętrzne badanie kwalifikacji
Development centre
Audyt personalny
Outsourcing funkcji personalnej
Zarządzanie zespołami pracowniczymi
Budowanie zespołu
Coaching i mentoring
Zarządzanie stresem
Zarządzanie konfliktem
Mobbing
Outplacement
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

Kluczowym obszarem funkcjonowania firmy stają się kompetencje jej pracowników i sposób wykorzystania przez pracodawcę potencjału zatrudnionego personelu. Narzędziem ZZL, które umożliwi Państwu określenie mocnych stron pracowników i pozwoli wykorzystać ich możliwości w najbardziej efektywny sposób jest metoda badania potencjału pracowniczego w postaci Development Centre (DC). W naszych metodach DC łączymy różnorodne techniki oceny badanych osób. Dzięki temu uzyskają Państwo informacje o indywidualnych predyspozycjach przebadanych osób – inteligencji, odporności na stres, wymiarów osobowości, przyjmowanych ról grupowych, jak również o sposobie wykonywania zadań zespołowych – relacji interpersonalnych w badanej grupie, sposobu funkcjonowania zespołu, jego mocnych i słabych stron. Nasz zespół assessorów to doświadczeni psychologowie, którzy wielokrotnie posługiwali się tą metodą w ocenie potencjału pracowników. Pozwoliło to nam na opracowanie takich narzędzi Development Centre, które z dużą dokładnością i precyzją określają słabe i mocne strony badanych osób. Dzięki wypracowanym przez nas technikom możliwe staje się podejmowanie trafnych decyzji kadrowych dotyczących strategicznych stanowisk w sytuacji awansów lub reorganizacji zatrudnienia.

Metoda Development Centre polega na uczestnictwie badanych pracowników w intensywnych sesjach, podczas których dostają oni do rozwiązania liczne zadania, biorą udział w grach symulacyjnych, wypełniają baterie testów psychometrycznych, oraz są poddawani wielostopniowej ocenie. Sesja Development Centre wymaga intensywnej pracy i wysiłku osób biorących w niej udział, dlatego też niezbędne staje się zwolnienie na czas badania pracowników z ich obowiązków zawodowych. Zdajemy sobie sprawę z trudności takiego rozwiązania, dlatego też zawsze uzgadniamy z Państwem dogodne terminy, w których może zostać przeprowadzone DC.

Najczęściej stosowanymi przez nas metodami są narzędzia – m.in. w formie gier symulacyjnych, testów psychometrycznych sytuacyjnych ćwiczeń grupowych i indywidualnych, studia przypadków i przede wszystkim obserwacji - pozwalające na zdiagnozowanie takich obszarów jak:

  • Inteligencja

  • Wymiary osobowości

  • Style kierowania

  • Przyjmowane role grupowe

  • Funkcjonowanie w zespole

  • Umiejętność zorganizowania pracy własnej i zespołu

  • Sposób funkcjonowania w sytuacjach trudnych i konfliktowych

  • Odporność na stres

  • Sposób zarządzania czasem i ustalania priorytetów

Jednak każde rozwiązanie wypracowujemy indywidualnie, w taki sposób by spełniało ono założone przez Państwa cele. Dlatego każdorazowo dobieramy, a także opracowujemy takie metody i narzędzia DC, które pozwolą ocenić pracowników pod kątem specyficznych wymagań stawianych przez Państwa. Zestawy ćwiczeń, symulacji i testów psychometrycznych zostają tak dobrane, aby można było zorientować się, którzy uczestnicy przejawiają pożądane dla ich stanowisk i ról zawodowych charakterystyki. Badania pozwalają też na zdiagnozowanie słabych i silnych stron badanych osób pod kątem obecnej funkcji w organizacji jak również niezbędnych szkoleń i treningów.

Po przeprowadzonym badaniu otrzymują Państwo pełny raport, zawierający profile każdej z badanych osób, ranking badanych oraz rekomendacje assessorów.