Rekrutacja i selekcja
Rekrutacja
Selekcja
Oferowane modele
System rekrutacyjno-selekcyjny
Narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi
Opis stanowisk pracy
Wartościowanie stanowisk pracy
System ocen
System wynagrodzeń
System motywacji płacowej, pozapłacowej oraz pozafinansowej
Scieżki awansów
System szkoleniowy
Narzędzia adaptacji do pracy
Badanie opinii pracowniczych i satysfakcji z pracy
Wewnętrzne badanie kwalifikacji
Development centre
Audyt personalny
Outsourcing funkcji personalnej
Zarządzanie zespołami pracowniczymi
Budowanie zespołu
Coaching i mentoring
Zarządzanie stresem
Zarządzanie konfliktem
Mobbing
Outplacement
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

Czynnikiem, który najsilniej wpływa na motywację pracowników do pracy jest oferowane przez pracodawcę wynagrodzenie finansowe. Oferujemy Państwu pomoc przy tworzeniu i opracowywaniu strategii wynagrodzeń finansowych w Państwa przedsiębiorstwie. Dwoma podstawowymi narzędziami które wykorzystujemy podczas opracowywania siatki płac są:  wartościowanie stanowisk pracy oraz raporty płacowe. Dzięki temu tworzymy indywidualne rozwiązania uwzględniające zarówno specyfikę i możliwości Państwa firmy, jak również warunki wynagrodzeń na rynku branżowym. Tak opracowane przez nas systemy płacowe pozwalają z jednej strony zoptymalizować budżet wynagrodzeń w Państwa przedsiębiorstwie, z drugiej strony, opracowany system staje się atrakcyjny nie tylko dla zatrudnionych już pracowników ale również staje się bardzo konkurencyjny na branżowym rynku pracy. Dzięki temu łatwiejsze staje się pozyskanie nowych, wykwalifikowanych pracowników.

Przygotowany przez nasz zespół taryfikator płac, odpowiednio zróżnicowany pod kątem funkcji i rangi stanowiska pracy w firmie, tworzy wyraźny i sprawiedliwy system wynagrodzeń w przedsiębiorstwie. W odpowiedzi na Państwa potrzeby i cele polityki płacowej odpowiednio modyfikujemy stosunek wynagrodzenia stałego do zmiennego systemu premiowego, zależnego od wyników pracy, w poszczególnych działach firmy.

W ramach współpracy przy tworzeniu systemu wynagrodzeń oferujemy Państwu:

 • Analizę dotychczasowego systemu wynagrodzeń w Państwa firmie

 • Analizę wynagrodzeń na rynku branżowym

 • Opracowanie  wartościowania stanowisk pracy w Państwa przedsiębiorstwie

 • Stworzenie taryfikatora płac opartego na wartościowaniu stanowisk pracy oraz na analizie wynagrodzeń rynku branżowego

 • Opracowanie zoptymalizowanego budżetu wynagrodzeń

 • Opracowanie tabeli płacowej zgodnej z przeprowadzonym wartościowaniem stanowisk i przy uwzględnieniu założonego budżetu oraz informacji dotyczących wynagrodzeń na rynku branżowym

 • Wdrożenie płacowego systemu motywacyjnego (podstawowa część wynagrodzenia wraz z systemem premiowym)

Opracowany przez nasz zespół system wynagrodzeń:

 • Optymalizuje koszty przedsiębiorstwa związane z wynagrodzeniami pracowników

 • W pozytywny sposób motywuje pracowników

 • Jest obiektywny i przejrzysty

 • Jest ściśle powiązany z celami i strategią organizacji

 • Pozwala na wdrożenie systemu awansów i ich ścieżek

 • Jest dostosowany do specyfiki i możliwości przedsiębiorstwa

 • Jest konkurencyjny na rynku branżowym

Dzięki oferowanej przez nas aktualizacji i modyfikacji wdrożonego systemu wynagrodzeń będą Państwo mogli przede wszystkim systematycznie optymalizować budżet wynagrodzeń i dostosować go do wyników przedsiębiorstwa i sytuacji rynkowej.