Aktualności
Rekrutacja
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

 

 

Dokumenty dla Kandydatów: 

 

Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu  "Doświadczenie kapitałem na starcie" 

 

Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny uczestników projektu do Poddziałania 7.3.3 RPO WSL na lata 2014-2020 

 

Załącznik nr 2  Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego ;

 

Załącznik nr 3  Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego ;

 

Załącznik nr 4  Karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej ;

 

Załącznik nr 5  Notatka z rozmowy kwalifikacyjnej ;

 

Załącznik nr 6  Umowa o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach Projektu "Doświadczenie kapitałem na starcie" ;

 

Załącznik nr 7  Diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych   ;

 

Załącznik nr 8  Oświadczenia potwierdzające kwalifikowalność do udziału w projekcie ;

 

Załącznik nr 9  Oświadczenia Uczestnika Projektu ;

 

Załącznik nr 10  Dane Uczestnika Projektu ;  

 

Załącznik nr 11  Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013 .