Aktualności
Rekrutacja
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

 

 

 

10-05-2017

INFORMACJA 

DOTYCZĄCA NABÓRU UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

"DOŚWIADCZENIE KAPITALEM NA STARCIE"

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z wpłynięciem niewystarczającej liczby zgłoszeń, Fundacja Edukacja Bez Granic podejmuje decyzje o wydłużeniu terminu naboru dokumentów rekrutacyjnych od Kandydatów do udziału w projekcie "Doświadczenie kapitałem  na starcie".

 

Nabór dokumentów wydłuża się do 17 maja 2017r.

 

Tutaj znajduje się pełny tekst zaktualizowanego ogłoszenia o naborze uczestników  do projektu "Doświadczenie kapitałem na starcie".

 

Regulamin rekrutacji  wraz z załącznikami można pobrać z zakładki   Rekrutacja     


 

28-04-2017

INFORMACJA 

DOTYCZĄCA NABÓRU UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

"DOŚWIADCZENIE KAPITALEM NA STARCIE"

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z wpłynięciem niewystarczającej liczby zgłoszeń, Fundacja Edukacja Bez Granic podejmuje decyzje o wydłużeniu terminu naboru dokumentów rekrutacyjnych od Kandydatów do udziału w projekcie "Doświadczenie kapitałem  na starcie".

 

Nabór dokumentów wydłuża się do 10 maja 2017r.

 

Tutaj znajduje się pełny tekst zaktualizowanego ogłoszenia o naborze uczestników  do projektu "Doświadczenie kapitałem na starcie".

 

Jednocześnie informujemy, iż w dniu 2 maja 2017 r. Biuro Projektu będzie NIECZYNNE, w związku z tym nie będzie możliwości osobistego złożenia dokumentów rekrutacyjnych.

 


 

Fundacja Edukacja Bez Granic

ogłasza nabór uczestników do projektu

"Doświadczenie kapitałem na starcie"

 

 

 

Katowice, 30.03.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU
"Doświadczenie kapitałem na starcie"

nr WND-RPSL.07.03.03-24-0382/15

 

 

Fundacja Edukacja Bez Granic z siedzibą w Katowicach, 40-059 przy ul. Michała Drzymały  9/5, tel. kontaktowy 32/ 202 51 38, www.e-fundacja.pl ogłasza nabór uczestników do projektu "Doświadczenie kapitałem na starcie".

 

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa śląskiego, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 

a) są w wieku powyżej 50 lat (od dnia 50. urodzin),

b) nie pracują, tj. są osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi/nieaktywnymi zawodowo.

 

Z uwagi na specyfikę projektu osoba będąca uczestnikiem niniejszego projektu nie może równolegle korzystać z innego wsparcia ze środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach EFS, na działania związane z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i uzyskanie samozatrudnienia przez 22 osoby po 50 roku życia (od dnia 50. urodzin) bezrobotne lub nieaktywne zawodowo z terenu województwa śląskiego do końca stycznia 2019 roku.

 

W ramach projektu wyłonieni Uczestnicy mają możliwość skorzystania z następującego wsparcia:

 

a) bezpłatne usługi szkoleniowo-doradcze (szkolenia i doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej),

b) wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotacja inwestycyjna),

c) podstawowe i przedłużone wsparcie pomostowe w postaci środków finansowych oraz usług doradczych specjalistycznych w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji (do 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności). 

 

Kandydaci ubiegający się o udział w Projekcie powinni złożyć następujące dokumenty:

 

1. Formularz rekrutacyjny, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji, w którym Kandydaci opiszą m.in. swoją wiedzę i doświadczenie (formalne i nieformalne) w zakresie planowanej do rozpoczęcia działalności gospodarczej, opiszą planowaną działalność gospodarczą i jej profil oraz złożą obligatoryjne oświadczenia.

 

Formularz należy przygotować w sposób kompletny, czytelny, w formie pisemnej, zawierający czytelny podpis potencjalnego uczestnika projektu.

 

W formularzu rekrutacyjnym ze szczególną uwagą należy uzupełnić następujące oświadczenia:

 

a) oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania oraz wiek, wraz z możliwością wglądu do dowodu osobistego lub równoważnego dokumentu w przypadku braku takich danych w dowodzie osobistym w momencie osobistego składania formularza rekrutacyjnego lub w przypadku wysłania dokumentów rekrutacyjnych pocztą/ kurierem wgląd do dowodu osobistego przed rozmową kwalifikacyjną treść oświadczenia znajduje się w części V Formularza rekrutacyjnego;

 

b) w przypadku osób bezrobotnych- oświadczenie o byciu osobą bezrobotną (oświadczenie znajduje się w części V Formularza rekrutacyjnego).

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy przed przystąpieniem do udziału w pierwszej formie wsparcia zobowiązane są do przedłożenia zaświadczenia poświadczającego rejestrację wydanego przez właściwy Powiatowy Urząd Pracy (wystawionego w terminie maksymalnie 10 dni roboczych przed dniem jego złożenia);

 

c)  w przypadku osób biernych/nieaktywnych zawodowo oświadczenie o bierności zawodowej, które znajduje się w części V Formularza rekrutacyjnego;

 

2. Dodatkowo do formularza rekrutacyjnego należy dołączyć następujące dokumenty: 

 

 a) diagnozę potrzeb szkoleniowo-doradczych - wzór stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji;

 

 b) orzeczenie od lekarza medycyny pracy o zdolności do prowadzenia własnej działalności gospodarczej jeśli kandydat  jest osobą z niepełnosprawnością;

 

c)  oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków - dotyczące cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom ustawy z dnia 15.06.2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 769) jeśli dotyczy. 

 

 

Szczegółowe zasady uczestnictwa w projekcie oraz wszelkie informacje znajdą Państwo w Regulaminie rekrutacji Uczestników Projektu "Doświadczenie kapitałem na starcie"  oraz na stronie internetowej www.e-fundacja.pl  oraz w Biurze Projektu. 

 

Dokumenty rekrutacyjne Kandydatów ubiegających się o uczestnictwo w Projekcie przyjmowane będą w następujący sposób:

 

a) Osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w siedzibie Biura Projektu: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biura, tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00.

 

b)  Za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich na adres Biura Projektu : Fundacja Edukacja Bez Granic ul. Drzymały 9/5 40-059 Katowice;   

 

c) W drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu : na adres e-mail: projekt50@e-fundacja.pl 

 

Za termin złożenia formularzy rekrutacyjnych wysłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej uznaje się datę nadania, natomiast przez kuriera, osobiście lub pełnomocnika uznaje się datę wpływu wniosku do Biura Projektu:  Fundacja Edukacja Bez Granic, ul. Drzymały 9/5, 40-059 Katowice. Za termin złożenia formularzy rekrutacyjnych w drodze elektronicznej uznana będzie data poświadczenia odbioru w drodze elektronicznej.

Dokumenty, które wpłyną do Biura Projektu przed lub po terminie naboru nie będą rozpatrywane.

 

 

Dokumenty dla Kandydatów wymienione poniżej  (do pobrania w zakładce Rekrutacja):

 

  1. Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu "Doświadczenie kapitałem na starcie" nr  RPSL.07.03.03-24-0382/15;

  2. Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny uczestników projektu do Poddziałania 7.3.3 RPO WSL na lata 2014-2020;

3. Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego;

4. Załącznik nr 3 Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego;

5. Załącznik nr 4 Karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej;

6. Załącznik nr 5 Notatka z rozmowy kwalifikacyjnej;

7. Załącznik nr 6 mowa o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach Projektu "Doświadczenie kapitałem na starcie";

8. Załącznik nr 7 Diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych;

9.  Załącznik nr 8 Oświadczenia potwierdzające kwalifikowalność do udziału w projekcie;

10. Załącznik nr 9 Oświadczenia Uczestnika Projektu;

11. Załącznik nr 10 Dane Uczestnika Projektu;

12. Załącznik nr 11 Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013.