Strona główna
Terminy Szkoleń
Koszty kwalifikowane
Uwagi do Biznes Planów
Uwagi do wniosku o dotacji inwestycyjnej

 

Działanie 2.5
Promocja Przedsiębiorczości

Celem działania jest aktywne wspieranie zatrudnienia, poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw oraz zapewnienie kompleksowego wsparcia mającego pomóc w pokonaniu barier utrudniających rozpoczęcie działalności gospodarczej.  

Zapraszamy do udziału              w projekcie wszystkich przedsiębiorczych.

Kontakt:

www.e-fundacja.pl

Fundacja Edukacja Bez Granic
tel.: +32 202 51 38 wew.21
fax: +32 209 51 38 wew. 22
mail: biuro@e-fundacja.pl  

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejskią

  

 
 
 

Podstawowe wsparcie pomostoweDziałanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości

Projekt wspiera tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez doprowadzenie do powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw zakładanych przez mieszkańców Chorzowa oraz Siemianowic Śląskich i zapewnienie nowopowstałym podmiotom gospodarczym pomocy merytorycznej (szkoleniowej i doradczej) w zakresie prowadzonej działalności oraz pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia.

Działania w ramach projektu będą stanowić zachętę do zakładania własnych przedsiębiorstw dla tych mieszkańców powiatu, dla których brak umiejętności, wiedzy i kapitału niezbędnego w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej stanowi barierę utrudniająca założenie własnego mikroprzedsiebiorstwa.

Wsparcie obejmuje:

  • świadczenie usług doradczych, szkoleniowych, wspierających zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej

rodzaj usługi termin realizacji

Zdiagnozowanie potrzeb doradczych i szkoleniowych

styczeń 2006
Opracowanie Indywidualnych Ścieżek Przedsiębiorczości luty 2006
Szkolenie z zakresu zakładania działalności gospodarczej marzec 2006
Szkolenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem kwiecień 2006

  • przekazywanie pomocy finansowej w formie wsparcia pomostowego i jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności

rodzaj wsparcia

okres

wysokość wsparcia
Podstawowe wsparcie pomostowe

pierwsze 6 miesięcy od rejestracji dz.gospodarczej

700 zł
Dodatkowe wsparcie pomostowe + 6 miesięcy 700 zł
Jednorazowa dotacja inwestycyjna na rozwój działalności wsparcie jednorazowe do 5 000 euro

  • rozpowszechnianie dobrych praktyk i metod rozwoju

! ! ! Korzystanie z każdego rodzaju pomocy poprzedza podpisanie umowy o udzielenie wsparcia pomiędzy instytucją realizującą projekt a Beneficjentem Ostatecznym.
 
! ! ! Uprawnienie do korzystania ze wsparcia pomostowego i jednorazowych dotacji na rozwój inwestycyjny, przysługuje dopiero po zarejestrowaniu działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

! ! ! Pomoc finansowa przekazana Beneficjentom Ostatecznym będzie wydatkowana z zastosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych.

 

 

 
 
 
Strefa logowania

!!!   NOWOŚCI   !!!

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY DO WNIOSKU 2.5

BIZNES PLAN W NOWYM FORMACIE

Pragniemy poinformować, że zmieniła się procedura przyznawania wsparcia finansowego w ramach realizowanego przez nas programu związanego z działaniem 2.5. Zapraszamy do pobrania poniższych plików i zapoznania się ze wspomnianymi zmianami.

Tryb rozpatrywania wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Tryb rozpatrywania wniosków o przyznanie przedłużonego
wsparcia pomostowego

Tryb rozpatrywania wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji
inwestycyjnej na rozwój działalności

 

POBIERZ WZORY DOKUMENTÓW

Wnioski i umowy o wsparcie Beneficjenta Ostatecznego - wersja z dnia 20.07.2005 r.

Załącznik nr 10 - świadczenie o kwalifikowalności VAT:

Nowy wzór umowy o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej - wersja zmodyfikowana przez GARR z dnia 04.07.2006r

Wzór wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego

Wzory załączników do umowy - wersja robocza z dnia 08.06.2005 r. - aby pobrać pliki prosimy o kontakt e-mail'owy

Wzór umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego

Wzór umowy o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Biznes Plan w NOWYM FORMACIE

Karta oceny merytoryczno - technicznej dla działania 2.5 ZPORR Promocja Przedsiębiorczości Jednorazowa Dotacja Inwestycyjna

Instytucja Realizująca Projekt

  

Instytucja Wdrażająca Projekt