Analiza potrzeb szkoleniowych
Sprzedaż i negocjacje
Profesjonalna obsługa klienta
Profesjonalne techniki sprzedaży
Merchandising
Telemarketing
Negocjacje w biznesie
Techniki wywierania wpływu na ludzi
Zarządzanie i marketing
Kierowanie zespołem
Komunikacja międzyludzka w firmie - sposoby, bariery, poprawa
Ocena personelu - wdrażanie systemu ocen
Rekrutacja i integracja pracowników
Zarządzanie sobą w czasie i organizacją pracy
Planowanie marketingowe dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Public Relations
Medialna TVarz - Zamknięty trening autoprezentacji i wypowiedzi
Tajniki skutecznego działania rzeczników prasowych
Fundusze strukturalne
Rozwój inwestycyjny firmy w oparciu o fundusze strukturalne
Praktyczne aspekty pozyskiwania środków z EFS
Finanse i księgowość
Skuteczne sposoby dochodzenia należności
Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu
Opodatkowanie nieujawnionych dochodów
Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
Nietypowe zdarzenia w działalności gospodarczej i ich konsekwencje
Umiejętności indywidualne
Sztuka efektywnej prezentacji, wystąpienia publiczne
Trening antystresowy
Trening interpersonalny
Trening asertywności
Warsztat doskonalący dla asystentek i sekretarek
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

PRAKTYCZNE ASPEKTY POZYSKIWANIA ŚRODKÓW Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W ZAKRESIE POLITYKI RYNKU PRACY

Po akcesji Polski do UE otworzyła się znacznie większa możliwość aplikowania po zdecydowanie większe środki strukturalne wspomagające instytucje działające na rzecz aktywnych form walki z bezrobociem, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, rozwoju powszechnego kształcenia, doskonalenia kadr, aktywizacji zawodowej kobiet.

Uczestnictwo w jednodniowych konferencjach czy seminariach nie może zapewnić szczegółowego przygotowania pracowników, specjalistów w przedsiębiorstwach, których głównym zadaniem będzie opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami stawianym w procesie aplikacyjnym. Program naszego szkolenia podchodzi do tematu w sposób zadaniowy. Jesteśmy skutecznymi praktykami, również Wy możecie nimi zostać.

Nasza ofertę kierujemy do specjalistów przygotowujący dokumenty aplikacyjne następujących instytucji:

 • Publicznych i niepublicznych instytucji szkoleniowych oraz poradnictwa zawodowego i psychologicznego
 • Publicznych i niepublicznych instytucji specjalizujących się w świadczeniu usług na rzecz rynku pracy
 • Szkół (w tym szkół wyższych)
 • Ośrodków pomocy społecznej
 • Ośrodków opiekuńczo - wychowawcze
 • Jednostek samorządu lokalnego

ZAKRES SZKOLENIA:
Prezentacja programów operacyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Omówienie kryteriów formalnych i merytorycznych decydujących o wyborze projektów do refinansowania. Analiza procedury aplikacyjnej oraz opracowania wniosków o dotacje.

Program ramowy:

 • Wprowadzenie
 • Polityka społeczna Wspólnot Europejskich
 • Europejska Strategia Zatrudnienia
 • Charakterystyka Europejskiego Funduszu Społecznego - instrumentu finansowego Unii Europejskiego w zakresie polityki zatrudnienia i rynku pracy
 • Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL oraz Programy Phare HRD 2002
 • Uzupełnienie Programu - Sektorowy Program Operacyjny, Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Lokalne Partnerstwo na Rzecz Zatrudnienia - niezbędny element pozyskiwania środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce na poziomie samorządu
 • System finansowy w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego - umiejętność opracowywania budżetu projektu EFS
 • Praktyczne aspekty przygotowywania wniosku do Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Warsztaty w zakresie opracowania projektu ESF
 • Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Forma prowadzenia zajęć:

 • Wykład
 • Warsztat pisania wniosku
 • Dyskusja

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w postaci wzorów stosowanych dokumentów, jak również autorskie opracowanie tekstu wykładu.

Czas trwania: 4 dni

Termin: otwarty

Miejsce: Katowice
lub w siedzibie zamawiającego (w przypadku szkolenia zamkniętego)