Analiza potrzeb szkoleniowych
Sprzedaż i negocjacje
Profesjonalna obsługa klienta
Profesjonalne techniki sprzedaży
Merchandising
Telemarketing
Negocjacje w biznesie
Techniki wywierania wpływu na ludzi
Zarządzanie i marketing
Kierowanie zespołem
Komunikacja międzyludzka w firmie - sposoby, bariery, poprawa
Ocena personelu - wdrażanie systemu ocen
Rekrutacja i integracja pracowników
Zarządzanie sobą w czasie i organizacją pracy
Planowanie marketingowe dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Public Relations
Medialna TVarz - Zamknięty trening autoprezentacji i wypowiedzi
Tajniki skutecznego działania rzeczników prasowych
Fundusze strukturalne
Rozwój inwestycyjny firmy w oparciu o fundusze strukturalne
Praktyczne aspekty pozyskiwania środków z EFS
Finanse i księgowość
Skuteczne sposoby dochodzenia należności
Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu
Opodatkowanie nieujawnionych dochodów
Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
Nietypowe zdarzenia w działalności gospodarczej i ich konsekwencje
Umiejętności indywidualne
Sztuka efektywnej prezentacji, wystąpienia publiczne
Trening antystresowy
Trening interpersonalny
Trening asertywności
Warsztat doskonalący dla asystentek i sekretarek
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

USTAWA O ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW ZBIOROWYCH - NOWE KIERUNKI PROWADZENIA KONTROLI PODATKOWEJ I SKARBOWEJ

Seminarium problemowe przeznaczone dla głównych księgowych oraz pracowników działów finansowo - księgowych spółek, przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych

Program ramowy:

1. Pojęcie podmiotu zbiorowego

2. Wpływ zachowania osoby fizycznej (pracownika, księgowego, właściciela firmy) na postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności prawnej podmiotów zbiorowych. Odpowiedzialność karna osoby fizycznej, jako podstawa odpowiedzialności podmiotu zbiorowego

3. Formy stwierdzenia popełnienia przestępstwa skarbowego przez osobę fizyczną. Powiązanie między osobą fizyczną a podmiotem zbiorowym.

4. Wina w wyborze, w nadzorze lub wina organizacyjna po stronie podmiotu zbiorowego.

5. Przestępstwa popełnione przez osobę fizyczną będące podstawą ukarania podmiotu zbiorowego.

6. Kara pieniężna jako kara zasadnicza.

7. Obligatoryjny przepadek korzyści majątkowej pochodzącej z czynu zabronionego.

8. Fakultatywność zakazu promocji, reklamy, dotacji, ubiegania się o zamówienia publiczne.

9. Organy orzekające i pokrzywdzeni.

10. Zmiany w strukturze aparatu skarbowego w Polsce a odpowiedzialność podmiotów zbiorowych.

11. Metody typowania do kontroli.

12. Ujednolicenie zasad kontroli podatkowej i kontroli skarbowej. Kontrola obrotu dewizowego przedsiębiorstw w związku z integracją z Unią Europejską.

13. Przebieg kontroli i środki zaskarżenia.

14. Skutki karne i karne skarbowe wyniku kontroli, stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości i uchybień - analiza przypadku.

15. Skutki podatkowe i karne dla osoby fizycznej i podmiotu zbiorowego. Prawne sposoby uniknięcia lub ograniczenia skutków prawnych dla osoby fizycznej i podmiotu zbiorowego.

16. Dyskusja.

17. Uzupełnienie programu o zagadnienia powstałe w związku z aktualną zmiana przepisów.

18. Konsultacje z wykładowcą w zakresie objętym tematem wykładu jak również w zgłaszanych wątpliwościach i sprawach na styku z innymi podatkami.

19. Omówienie niektórych ważniejszych orzeczeń NSA i interpretacji Ministerstwa Finansów oraz Naczelników Urzędów Skarbowych wydanych w trybie art. 14 Ordynacji Podatkowej przydatnych zwłaszcza w kontaktach z aparatem skarbowym.

Forma prowadzenia zajęć:

  • Wykład
  • Ćwiczenia indywidualne

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w postaci fragmentów ujednoliconych tekstów aktów prawnych związanych z tematyką wykładu, niektóre interpretacje i wyjaśnienia oraz wzory stosowanych dokumentów księgowo-finansowych i podatkowych jak również autorskie opracowanie tekstu wykładu.

Czas trwania: 1 dzień (8 godzin)

Trenerzy:
Seminarium prowadzić będzie Sobiesław Szefer, doradca podatkowy (nr wpisu 03569), praktyk z wieloletnim doświadczeniem we współpracy dydaktyczno - doradczej, ekspert w zakresie rachunkowości, finansów i podatków, prowadzący kancelarię doradztwa podatkowego, w związku z czym istniała będzie możliwość omówienia i analiza casusów z życia podmiotów gospodarczych. W trakcie seminarium ekspert będzie odpowiadał na wszystkie zadane przez Państwa pytania.

Termin: otwarty

Miejsce: Katowice