Analiza potrzeb szkoleniowych
Sprzedaż i negocjacje
Profesjonalna obsługa klienta
Profesjonalne techniki sprzedaży
Merchandising
Telemarketing
Negocjacje w biznesie
Techniki wywierania wpływu na ludzi
Zarządzanie i marketing
Kierowanie zespołem
Komunikacja międzyludzka w firmie - sposoby, bariery, poprawa
Ocena personelu - wdrażanie systemu ocen
Rekrutacja i integracja pracowników
Zarządzanie sobą w czasie i organizacją pracy
Planowanie marketingowe dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Public Relations
Medialna TVarz - Zamknięty trening autoprezentacji i wypowiedzi
Tajniki skutecznego działania rzeczników prasowych
Fundusze strukturalne
Rozwój inwestycyjny firmy w oparciu o fundusze strukturalne
Praktyczne aspekty pozyskiwania środków z EFS
Finanse i księgowość
Skuteczne sposoby dochodzenia należności
Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu
Opodatkowanie nieujawnionych dochodów
Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
Nietypowe zdarzenia w działalności gospodarczej i ich konsekwencje
Umiejętności indywidualne
Sztuka efektywnej prezentacji, wystąpienia publiczne
Trening antystresowy
Trening interpersonalny
Trening asertywności
Warsztat doskonalący dla asystentek i sekretarek
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

SKUTECZNE SPOSOBY DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI

Szkolenie przeznaczone jest dla głównych księgowych i pracowników finansowo - księgowych spółek, przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych z zakresu metod prowadzenia windykacji.

ZAKRES SZKOLENIA:
Celem jednodniowego szkolenia jest przedstawienie uczestnikom prawnych uregulowań dotyczących m.in.: instrumentów płatniczych, metod prowadzenia windykacji, sądowego dochodzenia należności oraz odpowiedzialności za zobowiązania.

W trakcie szkolenia zostaną omówione m. in. następujące zagadnienia:

1. Główne czynniki wpływające na zachowanie płynności finansowej:

 • płynność finansowa
 • wskaźniki płynności finansowej
 • aktywa bieżące
 • zobowiązania bieżące
 • rotacja należności handlowych

2. Instrumenty płatnicze

3. Metody zwiększenia efektywności odzyskiwania należności

 • procedury sprzedaży
 • prewencja przed zawarciem umowy
 • źródła informacji gospodarczej
 • prewencja w trakcie zawierania umowy
 • formy zabezpieczenia należności

4. Odpowiedzialność za zobowiązania

5. Metody prowadzenia windykacji

6. Windykacja polubowna

 • psychologiczne oddziaływanie na dłużnika
 • formułowanie wezwań do zapłaty
 • negocjacje z dłużnikiem
 • zawieranie porozumień z dłużnikiem

7.  Sądowe dochodzenie należności

 • postępowanie upominawcze
 • postępowanie nakazowe
 • postępowanie zwykłe
 • bankowy tytuł egzekucyjny
 • postępowanie zabezpieczające
 • postępowanie karne
 • postępowanie upadłościowe

8. Operacje na należnościach i zobowiązaniach

 • cesja/przelew wierzytelności
 • zmiana dłużnika
 • kompensata

9.  Księgowe aspekty windykacji i obrotu wierzytelnościami

10. Outsorcing windykacji