Analiza potrzeb szkoleniowych
Sprzedaż i negocjacje
Profesjonalna obsługa klienta
Profesjonalne techniki sprzedaży
Merchandising
Telemarketing
Negocjacje w biznesie
Techniki wywierania wpływu na ludzi
Zarządzanie i marketing
Kierowanie zespołem
Komunikacja międzyludzka w firmie - sposoby, bariery, poprawa
Ocena personelu - wdrażanie systemu ocen
Rekrutacja i integracja pracowników
Zarządzanie sobą w czasie i organizacją pracy
Planowanie marketingowe dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Public Relations
Medialna TVarz - Zamknięty trening autoprezentacji i wypowiedzi
Tajniki skutecznego działania rzeczników prasowych
Fundusze strukturalne
Rozwój inwestycyjny firmy w oparciu o fundusze strukturalne
Praktyczne aspekty pozyskiwania środków z EFS
Finanse i księgowość
Skuteczne sposoby dochodzenia należności
Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu
Opodatkowanie nieujawnionych dochodów
Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
Nietypowe zdarzenia w działalności gospodarczej i ich konsekwencje
Umiejętności indywidualne
Sztuka efektywnej prezentacji, wystąpienia publiczne
Trening antystresowy
Trening interpersonalny
Trening asertywności
Warsztat doskonalący dla asystentek i sekretarek
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA SKARBOWA CZŁONKÓW ZARZĄDU, GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH I PREZESÓW

Seminarium problemowe przeznaczone dla osób pełniących funkcje członków zarządu, księgowych, prezesów, dyrektorów oraz innych osób, które w zakresie obowiązków, polecenia służbowego lub statutu, zobowiązane są do zajmowania się "cudzymi" sprawami podatkowymi.

Program ramowy:

1. Wstęp - źródła prawa karnego skarbowego

2. Prawne sposoby uniknięcia odpowiedzialności karnej skarbowej

3. Mandat karny i postępowanie mandatowe

4. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności (karze)

5. Odpowiedzialność karna skarbowa osób pełniących funkcje członków zarządu, księgowych, prezesów, dyrektorów oraz innych osób, które w zakresie obowiązków, polecenia służbowego lub statutu, zobowiązane były do zajmowania się "cudzymi" sprawami podatkowymi

6. Odpowiedzialność karna skarbowa z tytułu braku nadzoru

7. Odpowiedzialność karna skarbowa doradców podatkowych i osób prowadzących biura rachunkowe

8. Korekta deklaracji a problematyka odpowiedzialności karnej skarbowej

9. Przestępstwa i wykroczenia karne skarbowe związane z uchylaniem się od opodatkowania poprzez:

 • podanie nierzetelnych danych w deklaracjach lub zeznaniach podatkowych
 • niezgłoszenie właściwemu organowi przedmiotu opodatkowania
 • uchylanie się od płacenia właściwego podatku
 • deklarowanie nieprawdziwych danych w celu opodatkowania umów

10. Przestępstwa i wykroczenia karne skarbowe związane z utrudnieniami stosowanymi przez podatnika w zakresie prowadzenia dokumentacji podatkowej

 • nieprowadzenie ksiąg i ewidencji
 • wadliwe i nierzetelne prowadzenie ksiąg
 • niewystawienie faktury lub rachunku za wykonane świadczenia
 • nierzetelne wystawienie faktury lub rachunku za wykonane świadczenia
 • użycie nierzetelnej faktury lub rachunku
 • nieprzechowywanie kopii faktur lub rachunków
 • sprzedaż z pominięciem kasy rejestrującej

11. Przestępstwa i wykroczenia związane z naruszeniem obowiązków podatkowych przez pracodawcę (płatnika)

 • pobranie podatku z tytułu wypłaconych wynagrodzeń w kwocie niższej od należnej
 • niepobranie podatku z tytułu wypłaconych wynagrodzeń
 • niewpłacenie na rachunek urzędu skarbowego podatku pobranego z tytułu wypłaconych wynagrodzeń
 • składanie nierzetelnych deklaracji przez płatnika

12. Niektóre pozostałe przestępstwa i wykroczenia karne skarbowe

 • oszustwo podatkowe
 • utrudnianie kontroli

13. Katalog kar za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

14. Przestępstwa podatkowe poza kodeksem karnym skarbowym

 • kodeks karny
 • ustawa o rachunkowości
 • ustawa o działalności gospodarczej
 • kodeks spółek handlowych

15. Orzecznictwo Sądów w sprawach karnych skarbowych

16. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

17. Zapobieganie wprowadzania do obrotu wartości pochodzących z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł

18. Dyskusja

19. Uzupełnienie programu o zagadnienia powstałe w związku z aktualną zmiana przepisów

20. Konsultacje z wykładowcą w zakresie objętym tematem wykładu ja również w zgłaszanych wątpliwościach i sprawach na styku z innymi podatkami

21. Omówienie niektórych ważniejszych orzeczeń NSA i interpretacji Ministerstwa Finansów oraz Naczelników Urzędów Skarbowych wydanych w trybie art. 14 Ordynacji Podatkowej przydatnych zwłaszcza w kontaktach z aparatem skarbowym.

Forma prowadzenia zajęć:

 • Wykład
 • Ćwiczenia

Czas trwania:  2 dni (16 godzin)

Trenerzy:
Seminarium prowadzić będzie Sobiesław Szefer, doradca podatkowy (nr wpisu 03569), praktyk z wieloletnim doświadczeniem we współpracy dydaktyczno - doradczej, ekspert w zakresie rachunkowości, finansów i podatków, prowadzący kancelarię doradztwa podatkowego, w związku z czym istniała będzie możliwość omówienia i analiza casusów z życia podmiotów gospodarczych. W trakcie seminarium ekspert będzie odpowiadał na wszystkie zadane przez Państwa pytania.

Termin: otwarty

Miejsce: Katowice