Analiza potrzeb szkoleniowych
Sprzedaż i negocjacje
Profesjonalna obsługa klienta
Profesjonalne techniki sprzedaży
Merchandising
Telemarketing
Negocjacje w biznesie
Techniki wywierania wpływu na ludzi
Zarządzanie i marketing
Kierowanie zespołem
Komunikacja międzyludzka w firmie - sposoby, bariery, poprawa
Ocena personelu - wdrażanie systemu ocen
Rekrutacja i integracja pracowników
Zarządzanie sobą w czasie i organizacją pracy
Planowanie marketingowe dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Public Relations
Medialna TVarz - Zamknięty trening autoprezentacji i wypowiedzi
Tajniki skutecznego działania rzeczników prasowych
Fundusze strukturalne
Rozwój inwestycyjny firmy w oparciu o fundusze strukturalne
Praktyczne aspekty pozyskiwania środków z EFS
Finanse i księgowość
Skuteczne sposoby dochodzenia należności
Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu
Opodatkowanie nieujawnionych dochodów
Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
Nietypowe zdarzenia w działalności gospodarczej i ich konsekwencje
Umiejętności indywidualne
Sztuka efektywnej prezentacji, wystąpienia publiczne
Trening antystresowy
Trening interpersonalny
Trening asertywności
Warsztat doskonalący dla asystentek i sekretarek
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

NIETYPOWE ZDARZENIA W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ICH KONSEKWENCJE W PRAWIE PODATKOWYM, METODOLOGIA DZIAŁANIA

Seminarium problemowe przeznaczone dla głównych księgowych oraz pracowników działów finansowo - księgowych spółek, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Zakres szkolenia:

1. Śmierć podatnika

 • Zakres podmiotowej i przedmiotowej sukcesji podatkowej spadkobierców.
 • Odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy.
 • Następstwo prawne na gruncie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Nabycie praw związanych z ulgą uczniowską.
 • Możliwość wspólnego opodatkowania małżonków.
 • Wypłaty świadczeń pieniężnych w związku ze śmiercią spadkodawcy, a obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Podatek od towarów i usług, a zakres prawno-podatkowy sukcesji podatkowej.
 • Orzecznictwo NSA związane ze śmiercią podatnika.

2. Śmierć wspólnika w spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej oraz w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

 • Zakres podmiotowej i przedmiotowej sukcesji podatkowej spadkobierców.
 • Odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy.
 • Następstwo prawne na gruncie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Wypłaty świadczeń pieniężnych w związku ze śmiercią spadkodawcy, a obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Podatek od towarów i usług, a zakres prawno-podatkowy sukcesji podatkowej oraz konsekwencje śmierci wspólnika.
 • Orzecznictwo NSA związane ze śmiercią podatnika.

3. Kradzież w firmie

 • Konsekwencje tego zdarzenia w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku od osób prawnych.
 • Ujęcie zdarzenia w ewidencjach podatku vat
 • Konsekwencje kradzieży w podatku akcyzowym
 • Omówienie ww. Problemów w odniesieniu do środków trwałych.

4. Straty i ubytki powstałe w wyniku nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń

 • Konsekwencje takich zdarzeń w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku od osób prawnych.
 • Ujęcie zdarzenia w ewidencjach podatku VAT.
 • Omówienie ww. Problemów w odniesieniu do środków trwałych.

5. Utrata dokumentów księgowych firmy

 • Konsekwencje takich zdarzeń w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku od osób prawnych.
 • Ujęcie zdarzenia w ewidencjach podatku VAT.
 • Możliwe sposoby postępowania podatnika oraz organów podatkowych w takich sytuacjach.

6. Kradzież, zaginięcie, zniszczenie ksiąg podatkowych

 • Konsekwencje tego zdarzenia w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku od osób prawnych.
 • Metody szacowania obrotu.
 • Kontrola krzyżowa w firmie.
 • Obrona podatnika oskarżonego o przestępstwo podatkowe.

7. Dyskusja

Konsultacje z wykładowcą w zakresie objętym tematem wykładu jak również w zgłaszanych wątpliwościach i sprawach na styku z innymi podatkami. Omówienie niektórych ważniejszych orzeczeń NSA i interpretacji Ministerstwa Finansów oraz naczelników urzędów skarbowych wydanych w trybie art. 14 ordynacji podatkowej przydatnych zwłaszcza w kontaktach z aparatem skarbowym.

Forma prowadzenia zajęć:

 • Wykład
 • Ćwiczenia indywidualne

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w postaci fragmentów ujednoliconych tekstów aktów prawnych związanych z tematyką wykładu, niektóre interpretacje i wyjaśnienia oraz wzory stosowanych dokumentów księgowo-finansowych i podatkowych, jak również autorskie opracowanie tekstu wykładu.

Czas trwania: 1 dzień (8 godzin)

Termin: otwarty

Miejsce: Katowice