Analiza potrzeb szkoleniowych
Sprzedaż i negocjacje
Profesjonalna obsługa klienta
Profesjonalne techniki sprzedaży
Merchandising
Telemarketing
Negocjacje w biznesie
Techniki wywierania wpływu na ludzi
Zarządzanie i marketing
Kierowanie zespołem
Komunikacja międzyludzka w firmie - sposoby, bariery, poprawa
Ocena personelu - wdrażanie systemu ocen
Rekrutacja i integracja pracowników
Zarządzanie sobą w czasie i organizacją pracy
Planowanie marketingowe dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Public Relations
Medialna TVarz - Zamknięty trening autoprezentacji i wypowiedzi
Tajniki skutecznego działania rzeczników prasowych
Fundusze strukturalne
Rozwój inwestycyjny firmy w oparciu o fundusze strukturalne
Praktyczne aspekty pozyskiwania środków z EFS
Finanse i księgowość
Skuteczne sposoby dochodzenia należności
Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu
Opodatkowanie nieujawnionych dochodów
Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
Nietypowe zdarzenia w działalności gospodarczej i ich konsekwencje
Umiejętności indywidualne
Sztuka efektywnej prezentacji, wystąpienia publiczne
Trening antystresowy
Trening interpersonalny
Trening asertywności
Warsztat doskonalący dla asystentek i sekretarek
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

Analiza potrzeb szkoleniowych

Bardzo często spotykamy się z sytuacją, w której firma deklaruje wolę podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników, jednak nie ma pomysłu jak rozpoczęć cały proces. Słuszne okazują się obawy braku dostatecznych informacji

  • kogo wysłać na szkolenie - czy ma to być nagroda za dobre wyniki pracy, czy raczej kara za niewywiązywanie się z obowiązków
  • jakie szkolenia zamówić - czy dla wszystkich te same, ale idące z myślą potrzeb firmy jako całości, czy może każdemu pracownikowi pozwolić wybrać tematykę szkoleń?

To tylko niektóre z trudnych pytań, które pojawiają się w trakcie planowania rozwoju pracowniczego. Wszystkie podobne problemy powodują, że firma często wycofuje się z projektów szkoleniowych w myśl zasady "lepiej nie stwarzać sobie dodatkowych problemów". Wszystkim firmom proponujemy rozwiązania kompleksowe w projektach rozwojowych.

Zaczynamy swoją pracę od poziomej i pionowej analizy potrzeb szkoleniowych. Szczegółowa analiza potrzeb szkoleniowych jest kluczowym elementem procesu rozwoju pracowniczego. Nawet najlepsze szkolenia prowadzone przez najlepszych trenerów nie przyniosą oczekiwanych efektów jeśli nie są właściwie dobrane do uczestników. Dlatego kierujemy się zasadą maksymalnej elastyczności, czyli projektowania szkoleń według potrzeb, a nie według standardów. Właściwy dobór szkoleń jest możliwy tylko wówczas, gdy analiza potrzeb rozwojowych jest dogłębnie i rzetelnie przeprowadzona. Dlatego jest to proces wymagający zaangażowania właściwych specjalistów, właściwych metod i odpowiedniego czasu. Do tego procesu wykorzystujemy metodę GAP (z ang. luka), która pozwala nam zdiagnozować potrzeby pracownicze pionowe i poziome w strukturze firmy. GAP polega na porównaniu wystandaryzowanych oczekiwań z realnie występującymi kwalifikacjami. Dzięki analizie statystycznej otrzymujemy lukę kompetencyjną, którą należy wypełnić właściwymi kwalifikacjami, czemu służyć będą odpowiednio dobrane szkolenia warsztaty i treningi.

Na podstawie określonych wytycznych: tematyki szkoleń, poziomu zaawansowania, stosowanych metod oraz czasu trwania spotkań, projektujemy system szkoleniowy dostosowany do sposobu funkcjonowania firmy tak, aby nie zaburzyć jej działalności.

Skonstruowany dla potrzeb kwalifikacyjnych pracowników firmy system podlega obróbce technicznej, której celem jest uformowanie grup szkoleniowych i zaproponowanie harmonogramu szkoleń. Tak opracowany materiał podlega akceptacji kierujących firmą.

Akceptacja systemu jest równoznaczna z możliwością rozpoczęcia szkoleń, warsztatów i treningów. Każde szkolenie podlega ewaluacji uczestniczącej, czyli szczegółowej ocenie uczestników tak, aby na bieżąco dostosowywać się do ich wymagań, ale jedynie tych, które podlegają weryfikacji, tj. tych, które nie wpływają na zrealizowanie założeń powstałych po analizie GAP.

Jeśli proponowany przez nas system jest rozbudowany tematycznie i czasowo, co w dużej mierze zależy od wielkości firmy, oczekiwań zarządu oraz poziomu kompetencji pracowników, wówczas określamy wewnątrzprojektową procedurę ewaluacyjną mającą na celu zweryfikowanie efektywności projektu w trakcie jego trwania. Jeśli zaś system nie jest rozbudowany jednorazowo przeprowadzamy odroczoną analizę efektów ponawiając procedurę GAP.

Każdy projekt szkoleniowy na życzenie klienta możemy zakończyć szczegółowymi wytycznymi w charakterze usług doradczych dotyczącymi dalszych kierunków kształcenia i rozwoju kadry w przyszłości.