Strona główna

 

Działanie 2.5
Promocja Przedsiębiorczości

!!! Zapraszamy do udziału  w projekcie wszystkich przedsiębiorczych

Celem działania jest aktywne wspieranie zatrudnienia, poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw oraz zapewnienie kompleksowego wsparcia mającego pomóc w pokonaniu barier utrudniających rozpoczęcie działalności gospodarczej.  

W projekcie mogą uczestniczyć:

- osoby nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy

- osoby, które po 01 stycznia 2004 r. nie uzyskały wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i nie prowadziły działalności

- mieszkańcy województwa śląskiego

Zapraszamy zainteresowanych uczestnictwem w projekcie do wypełnienia
formularza rekrutacyjnego oraz  ankiety dotyczącej charakteru planowanej działalności gospodarczej.

Oba kwestionariusze prosimy przesłać do 11.09.2006 na podany poniżej adres:

Fundacja Edukacja Bez Granic
pl. Sejmu Śląskiego 2/208
40-032 Katowice
tel.: +32 202 51 38 wew.21
fax: +32 209 51 38 wew. 22
mail: biuro@e-fundacja.pl 

Instytucja Realizująca Projekt

  

Instytucja Wdrażająca Projekt

  

 

 

 
 
 

 

Projekt wspiera tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez doprowadzenie do powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw zakładanych przez mieszkańców województwa śląskiego a w szczególności Bytomia, Chorzowa oraz Siemianowic Śląskich i zapewnienie nowopowstałym podmiotom gospodarczym pomocy merytorycznej (szkoleniowej i doradczej) w zakresie prowadzonej działalności oraz pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia finansowego.

Działania w ramach projektu będą stanowić zachętę do zakładania własnych przedsiębiorstw dla tych mieszkańców powiatu, dla których brak umiejętności, wiedzy i kapitału niezbędnego w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej stanowi barierę utrudniającą założenie własnego mikroprzedsiębiorstwa.

Wsparcie obejmuje:

  świadczenie usług doradczych, szkoleniowych, wspierających zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Rodzaj usługi Termin realizacji
Doradztwo indywidualne i grupowe

18.09-07.10.06

Szkolenie z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej

21.10-03.12.06
(5 dni)

  przekazywanie pomocy finansowej w formie wsparcia pomostowego i jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności

Rodzaj wsparcia Okres
Podstawowe wsparcie pomostowe związane z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne 6 miesięcy

Dodatkowe wsparcie pomostowe
+6 miesięcy
Jednorazowa dotacja inwestycyjna na rozwój działalności (do 20 000 zł) wsparcie jednorazowe obejmujące 75 % inwestycji

  rozpowszechnianie dobrych praktyk i metod rozwoju

 

! ! ! Uprawnienie do korzystania ze wsparcia pomostowego i jednorazowych dotacji na rozwój inwestycyjny, przysługuje dopiero po zarejestrowaniu działalności gospodarczej w trakcie usług szkoleniowo-doradczych.

! ! ! Uprawnienie do korzystania ze wsparcia pomostowego i jednorazowych dotacji na rozwój inwestycyjny, przysługuje dopiero po zarejestrowaniu działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

! ! ! Korzystanie z każdego rodzaju pomocy poprzedza podpisanie umowy o udzielenie wsparcia pomiędzy instytucją realizującą projekt a Beneficjentem Ostatecznym.

! ! ! Pomoc finansowa przekazana Beneficjentom Ostatecznym będzie wydatkowana z zastosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych

! ! ! Pomocy nie udziela się, jeżeli działalność gospodarcza prowadzona przez Beneficjenta Ostatecznego jest :
1) działalnością z sektora transportu oraz działalnością związaną z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. WE C 235, z 24.12.2002 - wykaz działalności które można finansować w ramach tej grupy znajduje się w Załącznikach do Wytycznych),
2) związana z eksportem, jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana z ilością eksportowanych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności,
3) uwarunkowana pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej.

KOSZTY KWALIFIKOWANE

Instytucja Zarządzająca nie określiła negatywnego katalogu wydatków, które mogą być pokryte ze środków przekazanych Beneficjentowi Ostatecznemu w ramach jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności. Tak więc środki w ramach przedmiotowej dotacji mogą zostać przekazane na pokrycie wszelkich wydatków inwestycyjnych (środki trwałe) uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez Beneficjenta Ostatecznego z zachowaniem ewentualnych zawężeń wynikających z wniosku o dofinansowanie projektu, w ramach którego są udzielane.

 

 
 
 
Strefa logowania

  

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejskią

! ! ! U W A G A ! ! !

  LISTY PROJEKTÓW BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH ZATWIERDZONYCH DO OTRZYMANIA JEDNORAZOWYCH DOTACJI INWESTYCYJNYCH

 

Procedura przyznawania wsparcia finansowego, wzory dokumentów do pobrania

  TUTAJ - pod hasłem „Dokumenty dot. Beneficjenta Ostatecznego”, znajdą Państwo aktualne wzory wniosków i umów dotyczących ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach projektu  

 Lista numerów PKD działalności wykluczonych z dofinansowania w ramach działania 2.5

 Tryb rozpatrywania wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

 Tryb rozpatrywania wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

 Tryb rozpatrywania wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności

Koszty kwalifikowane

  Wzór BIZNES PLANU do pobrania - format .zip